Biológiai létünk működése és kapcsolata az UniverzummalPrológus

A mai emberképben szerencsére feltűnnek olyan elvárások, mint az élet értelmének filozófiai kimunkálása, az életcélok, a megbocsátás képessége, az önzetlenség, a hála és a segítőkészség.

Mindez az ember transzcendens dimenziója, új értékvilág és spiritualitás felé mutatnak irányt.  Fontos, hogy a társadalom valamennyi tagját  az egészséges optimizmus, derű hassa át, aki szeret élni, és akit a magasabb célokra törekvésben  a közösségi felelősségvállalás vezérli.  Képes az empátiás decentrációra, mások tekintetbe vételére.

Az emberről alkotott ontológiai és ismeretelméleti szempontból korszakfordító képet a kvantum fizikának köszönhetjük, amely új világképbe helyezi be a szellemi méltóságában rehabilitált embert és az őt teremtő erő elvét.

A fizikai és szellemi környezet szennyezéstől megtisztulva a diszharmonikus életviteltől megszabadulva törekedjünk az öt spirituális jellegű kérdés megválaszolására vagyis


Ezen gondolatok jegyében kérem, tekintsék át összefoglaló dolgozatom első részét. Olvasás utáni elmélyült átgondolást kívánok minden kedves Olvasómnak!


Az élet értelme

„Az életet nem puszta időtöltésként kaptuk. Magasztos célja volt a teremtésünknek, az életnek”

Mi ad örömet földi életünkben kérdezhetné valaki. A tárgyi és anyagi ellátottság, a birtoklás, a tulajdon, a vagyon, azaz a „van valamink” érzésétől csak 10%-nyi boldogság várható. Campbell (1981) vizsgálatai szerint az USA-ban a magas anyagi jólétben élő felső tízezernek nem magasabb a boldogságszintje, mint az amerikai középosztályhoz tartozóknak. Nickerson és munkatársai (2003) 20 éven át követték egyetemi hallgatók boldogulását és boldogságszintjét Az egyik csoport tagjai úgy vélték, hogy a boldogság a pénztől várható. Ők 20 évvel a diploma megszerzése után boldogtalanabbak voltak, mint azok a társaik, akik a boldogság mértékének nem a pénz mennyiségét tartották, hanem az emberi kapcsolati értékeket

A boldogság-index a legmagasabb értékeket nem a gazdag országokban érte el, hanem a szegény, illetve a közepes jövedelmű államokban. A felmérést végző intézet szakemberei tehát azt állapították meg, hogy a jövedelmi szint és a boldogság között, ha van is valamiféle kapcsolat, akkor az inkább negatív, mintsem pozitív.

Angyal András (1902-Erdély, 1960-Boston). emberi célként jelölte meg: "...lenni annyi, mint valaki más számára jelenteni valamit..." Ha van valakid, akinek te vagy a legfontosabb, és terád nagy szüksége van, akkor ez a tudat köt az élethez és boldogít fontosságodnak a tudata

Paul Sartre azt mondja: aki az anyagi javak birtoklásán, hatalmán át határozza meg identitását az homokvárra épít. Retteghet, mert ha javait elveszíti, akkor semmivé válik. A közelmúlt világgazdasági és bankcsődje egyértelműen szembesített bennünket ezzel

Diogenész szerint az anyagi javaktól való függetlenségre azért van szükség, hogy az ember felismerje, hogy csak egyetlen dolog van az ő saját birtokában: a lelke

Gondolkodásunk az élet értelméről az is jelenti, hogy az elembertelenedett világunkban még a csapból is, a karrierhez és az anyagi sikerhez vezető utakra invitáló tanfolyamok és egyéb marketing hülyítések folynak. Sokunk már eljutott ugyan, hogy mindezek használata mégsem az igazi, de a kérdésre csak keresi a választ olyat, ami önmaga számára elfogadható. Életünk meghatározó célja a boldogság elérése". Őszentsége, a Dalai Láma egyszerű tanácsokat nyújt ahhoz, miként legyünk úrrá a mindennapi idegességen, dühön, a depresszión, féltékenységen és az érzelmek milliárdjain, amelyek letérítenek bennünket a boldogság útjáról


Biztosan tudjuk, hogy az evilágon való tartózkodásunk nem tart sokáig, ezért szerencsétlen gondolkodás és elvesztegetett munka olyan tudományokkal foglalkozni, amelyek csak az evilági életet szolgálják. (...) Így kidobott munka az, ha valaki olyan tanulmányoknak szenteli magát, melyeknek egyetlen célja a pénzkereset.... Ha a dolog így áll, a legnemesebb tudományok azok, amelyek az örök életben való megváltáshoz vezetnek. Aki ilyen tanulmányoknak szenteli magát, az olyan, aki a rövid szenvedést felváltja az örök boldogságra. Ibn-Hazmandalúziai jogtudós aki 400 könyvet írt


Freud zsidó származású osztrák neurológus és pszichiáter, akinek a tanítványa, Viktor Frankl  Frankl kiemeli, hogy Freud számára mind a vallásos hit, mind a filozófia nem más, mint a neurózis. Számára az élet értelmére irányuló kérdések már eleve a betegség jelei.

Frankl ezzel szemben azt állítja, hogy a beteg az értelmet, a célt keresi az életben. Vegyük észre, hogy Frankl Bécsben született, szintén zsidó család gyermekeként.


Amit azonban érdemes szem előtt tartanunk a következő: Az új paradigma egy megosztó, spiritualitást tagadó, az anyagon alapuló tudománytól egy olyan tudomány irányába vezet bennünket, amely integrálja a tudományt és a spiritualitást”. Prof Dr Amit Goswami PhD indiai-amerikai elméleti kvantum fizikusÉletminőség (Quality of life)

A különböző tudományágak különféleképpen határozzák meg.

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/%C3%89letmin%C5%91s%C3%A9g_(Quality_of_life)

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/%C3%89letmin%C5%91s%C3%A9g_(Quality_of_life)Életminőségek összehasonlítása

Összehasonlíthatunk két várost/országot is egymással

Magyarország (7386 euró) Horvátország (7375 euró) és Észtország (7686 euró) értékkel a középszinten van

Lengyelországban több mint 1000 euróval nagyobb a jövedelem (8 529 euró), Szlovákiában majdnem 2000 euróval magasabb (9574 euró) ez az összeg, mint Magyarországon.

A legalacsonyabb értékeket Bulgária (5793 euró) és Románia (3509 euró) produkálták.

Várható élettartam tekintetében csak egy évvel többet jósolnak nekünk, mint a legrosszabb kilátásokkal bíró országoknak (balti államok, Bulgária és Románia), Magyarországon átlagosan 75,3 évig élhetünk. Az EU-átlag 80,1 év.

A szlovákok várható élettartama 76,3 év, míg a lengyeleké 76,9 év.

A leghosszabb várható élettartam tekintetében a spanyolok 82,5 év, illetve a franciák 82,1 év állnak az élen.


Magyarországon a teljes népesség több mint 74%-a nem rendelkezik megtakarítással. Az uniós átlag 40%. A régió legrosszabbul teljesítő országainál Lettország (73%), Bulgária (68%), Horvátország (67%) is gyászosabb mutatókat hoztunk.


A magyar férfiak átlagban 20%-kal keresnek többet, mint a nők. Az EU-átlag 16%. 

Nálunk rosszabb mutatókat produkált Csehország (22%), Németország (22%), Észtország (30%), Ausztria (23%), illetve Szlovákia (21%).


Egy 10-es skálán a magyarok 5,8-ra tették az életükkel való elégedettség szintjét. Ennél alacsonyabb értéket csak a bolgárok mondtak (5,5), régiónkból a cseh és a szlovákok is 6,4, a lengyelek 7,1 értékre tették az elégedettségi szintjüket.

http://hvg.hu/gazdasag/20140401_Koran_halunk_es_apropenzt_keresunk


Az árak magasak, a munka kemény, a közszolgáltatások színvonala rosszabb Nagy-Britanniában, mint más európai országokban. A britek többet fizetnek az élelemért és az üzemanyagért, mint "kontinenstársaik", hosszabb a munkaidejük és kevesebb napfénynek örvendezhetnek - ismertette a Switch.com összehasonlító tanulmányát a Daily Telegraph című brit lap


Boldogság érzésének összetevői

Martin Seligman amerikai pszichológus megalkotta a "PERMA" betűszót, amely szerinte a boldogság alkotóelemeit reprezentálja: vagyis az emberek akkor boldogok, amikor jelen van a pleasure (élvezetek, mint egy finom étel, forró fürdő stb.),

engagement (vagy flow, az elmélyülés egy élvezetes vagy kielégítő tevékenységben), relationships (szociális kapcsolatok, amelyek a boldogság egyik legmegbízhatóbb fokmérői), meaning of life, vagyis az élet értelme, valamilyen felsőbb cél vagy küldetés) és végül accomplishments (eredmények, vagyis valami kézzelfogható siker).


Megjegyzés

Prof Dr Martin Seligman amerikai pszichológus egyetemi tanár Princetoni EgyetemÉletelv

Elv, melyet követnünk kell, ha itt a földi életben boldogulni akarunk

Buddha beszédei. Életelvek1./ életelv, amely a jelenben boldogít, a jövőben szenvedést okoz.

Elmerülnek az élvezetekben, felkötött hajú apácák társaságában szórakoznak, Elmerülnek az élvezetekben, és testük pusztulása után, haláluk után mélyre buknak, rossz útra, nyomorúságba, pokolba kerülnek. Ott fájdalmas, keserves, kínos gyötrel­me­ket szenvednek. Ekkor így szólnak: “Azok a tiszteletreméltó remeték és papok ezért mondják hát, hogy át kell látni az élvezeteken, ezért hirdetik a lemondást az élvezetekről, ezt a jövendőbeli veszedelmet sejtik az élvezetekben! Íme, mi most az élvezetek miatt, az élvezetek következtében fájdalmas, keserves, kínzó gyötrelmeket szenvedünk.”


2./ jelenben is szenvedéssel jár, a jövőben is szenvedést okoz.

Akik rendszertelen életet élnek Nem esznek halat, húst, nem isznak bort Napjában egyszer esznek, másod­na­pon­ként esznek, [...] hetednaponként esznek, félhavi böjtölésig menő, szigorú önmegtartóz­tatást folytatnak. Vadnövényekkel táplálkoznak, kölessel, rizzsel, gabonaszemekkel, Kendervászon ruhába öltöznek, daróc­ruhába öltöznek, hullákról lehúzott leplekbe öltöznek, szemétdombról felszedett rongyok­ba öltöznek

Mozdulatlanul állnak, lemondanak az ülésről, sarkukon guggolnak a sarkon guggolás szertartása szerint. Töviságyon feküsznek, tüskéken készítenek fekhelyet maguknak, minden este harmadszor is szertartásosan meg­merítkeznek vízben.

Testük pusztulása után, haláluk után mélyre buknak, rossz útra, nyomorúságba, pokolba kerülnek. Erről az életelvről mondják, szerzetesek, hogy a jelenben is szenvedéssel jár, a jövőben is szenvedést okoz.


3./ életelv, amely a jelenben szenvedéssel jár, a jövőben boldogságot okoz

Akik természetüktől fogva vad szenvedélyek rabjai, és szenvedélyük állandó szenvedést és bánatot okoz nekik. Természetüktől fogva vad gyűlölet rabjai, és gyűlöletük állandó szenvedést és bánatot okoz nekik. Természetüktől fogva vad tévelygések rabjai, és tévelygésük állandó szenvedést és bánatot okoz nekik.

Ők azonban, bár kínlódva és szenvedve, bár könnyes arccal és jajgatva, de erényes, tiszta, önmegtartóztató életmódot foly­tatnak.

Testük pusztulása után, haláluk után jó útra, égi világba kerülnek. Erről az életelvről mondják, szerzetesek, hogy a jelenben szenvedéssel jár, a jövőben boldogságot okoz.


4./ életelv, amely a jelenben is boldogít, a jövőben is boldogságot okoz.

Vannak olyanok, akik természetüktől fogva mentesek a vad szenvedélyektől, és nem okoz nekik állandó szenvedést és bánatot a szenvedély. Természetüktől fogva mentesek a vad gyűlölettől, és nem okoz nekik állandó szenvedést és bánatot a gyűlölet. Természetüktől fogva mentesek a vad tévelygésektől, és nem okoz nekik állandó szenvedést és bánatot a tévelygés. Minden vágytól távol, minden bajtól távol, e távolmaradásuk szülte, elmélkedve elgondolkozó, boldog örömben az első révület állapotába jutnak.

Majd az elmélkedést és gondolkozást feladva, elérik a belső nyugalmat, az elmélkedés és gondolkozás nélküli, feloldódásból fakadó, boldog örömet: a második révület állapotába jutnak.

Majd az örömről is lemondva, egykedvűen, az emlékezést és tudatot összpontosítva azt a boldogságot érzik testükben, amelyről az igaz emberek ezt mondják: “Az egykedvűen emlékező boldogan él”: a harmadik révület állapotába jutnak. Majd a boldogságon túljutva és a szenvedésen túljutva, az egykori vidámság és bánat megsemmisítése után elérik a szenvedés nélküli, boldogság nélküli, egykedvű és tiszta emlékezést: a negyedik révület állapotába jutnak.

Testük pusztulása után, haláluk után jó útra, égi világba kerülnek. Erről az életelvről mondják, szerzetesek, hogy a jelenben is boldogít, a jövőben is boldogságot okoz

http://www.szakja.hu/magyar/Buddha/Beszedek/eletelvek.html


Buddha gondolataival szemben a mai modern időkben  mély agyi elektródás stimulációval tesszük a betegeket örömtelibbé (foto)

Buddha tanítása helyett a neurobiológusok így vélekednek, íme:


Morten Kringelbach oxfordi neurobiológus elárulja, mire jutott kutatásai során az élvezet, öröm és bűntudat témájában

Ha fájdalmaktól szenvedő személy agyába elektródokat ültetünk, és a megfelelő pontokat ingereljük, a fájdalom megszűnik, és a megkönnyebbülés igen örömteli.


A bűntudat olyan, mint egy záró szelep. Ha túlzottan belemerülünk valamibe, például a szexbe, evésbe vagy drogfogyasztásba, akkor az függőséggé válhat, és rovására megy annak, ami hosszú távon a legtöbb örömöt nyújtja társas kapcsolatainknak.

http://www.rd.hu/%C3%89lvezetes_%C3%A9letelvek


„ A boldogság és az erény titka... hogy az ember szeresse azt, amit úgyis meg kell tennie. Minden kondicionálás célja ez: az emberekkel megszerettessük elkerülhetetlen társadalmi rendeltetésüket”Aldous Huxley: Szép új világVilágnézet


Meghatározása

Világnézetnek nevezzük a világ legáltalánosabb, legátfogóbb értelmezését. Ez állhat

Világnézetnek nevezhető tehát a


Magyarázat Agnoszticizmus

Az agnoszticizmus (gör. 'a megismerhetőség tagadása'): Olyan filozófiai irányzat, amely a tapasztalati világon túl lévő dolgok megismerhetetlenségét vallja. Az agnoszticizmus fogalma Th. Huxley-tól származik,

Az agnoszticizmus nem jelent szkepticizmust, vagyis a megismerés bizonyosságában való kételkedést, hanem inkább azt az irányzatot, amely a tapasztalati világon túl levő dolgokat megismerhetetlennek mondja, s így kétségbe vonja a metafizika tudományos jellegét, s ezzel együtt a filozófiai istenbizonyítást is

A tapasztalati világ a maga esetlegességében, végességében, változékonyságában feltételez egy világfölötti végső okot, egy teremtőt, akiben meg kell lenni minden tiszta tökéletességnek, ami a tapasztalati világban található.


Az emberek nagy részének nincs kiforrott, saját világnézete, véleménye sincsen sokszor olyan dolgokról, amelyeket nem ismer.

Viszont már a kisgyermeknek is vannak tapasztalatai, nézetei (véleményei) és sémái a világról.

Ennek ellenére ez nem jelenti azt, hogy az, akinek egységes, vagy összefüggő világnézete van, annak tapasztalata is van e nézetek igazságáról, tarthatóságáról vagy megvédhetőségéről. Általában


A világnézet olyan átfogó szemléletforma, amelyet az ember a lét és az élet legfőbb kérdéseiről, az

Olyan egyetemes érdeklődésű szemlélet kialakításáról van szó, amelyben helyet kap az élet egésze:

Ez a maghatározás a leginkább elfogadható, mert nem zár ki semmit, sőt tág kaput nyit Ezzel elejét veszi a kirekesztésnek, egyoldalúságnak.

Lehetőséget nyújt a további kérdések feltevéséhez, nem tilt, hanem feltár és mindenről elmondja, mit érdemes beépítenem önmagam számára. .


Képzeljünk magunk elé egy hatalmas piramist / \ A csúcson rendíthetetlenül áll egymagában, a vár őrtornyában a világnézet. Ez az, amit meg kell vallani, - amiből, mint ősforrásból ered minden: erkölcs, magatartás, filozófia, logika, ... esztétika ... és a politika

A probléma ott kezdődik, amikor valaki a maga világnézetét akár opportunizmusból, akár csalárdságból, sőt a nyílt félrevezetés szándékától vezetve meghazudtolja, vagyis mást hirdet, mint ami a meggyőződése... A világnézetet legélesebben a politika tükrözi

Itt idézem Petőfi Sándor „Bölcselkedés és bölcsesség” című versének egy részletét: .

 

„Teremtve van-e a világ,

Vagy örök idők óta áll?

S fog-e örökké állani,

Vagy egykor semmiségbe száll?

 -.-.-.-.-.-.-

Egy-e a lélek és a test?

Honnan jövénk, hová megyünk?

Elalszik-e a sírba, vagy

Új lángra lobban életünk?


Úgy gondolom, hogy senki sem szeretné, ha vallási vagy filozófiai alapon ellenségeskedés keletkezne  Senki világnézeti meggyőződése miatt se előnyös, se hátrányos helyzetbe ne kerülhessen. 

 

 

a./ A kisgyermek „világképe”, kategóriái nem racionális tanulás útján alakulnak ki, hanem elsősorban az anyával, illetve a szülővel volt érzelmi azonosulás révén (primér szocializáció). A gyermek azonosítja magát a szeretett lénnyel, a számára érzelmileg döntően „jelentős másikkal”, majd különösebb okoskodás nélkül átveszi annak „világát”.

b./ A szocializációnak és a „világkép” kialakulásának másik oldala kifejezetten „közösségi” jellegű: itt kezdődik a családi közösség jelentősége. A gyermek elsajátítja a társas élet alapszabályait, megtanulja a szeretetet, önzetlenséget. Azonban a család nevelő tevékenységében is lényegesen fontosabb szerepe van az érzelemnek az értelemnél, a példának az elméleti magyarázatoknál. A gyermek csak közvetlenül tapasztalt magatartásformákkal képes azonosulni. .

c./ A továbbiakban szükség van a közösség egy (vagy több) tagjával való elmélyült barátságra, s közben a közösség egészének tanúságtételére, amelyek által a „kívülálló” személyesen is közel kerül világnézetükhöz

d./ Az átlag emberi találkozásokban az egyén zártságából és gyanakvó természetéből következően előítéletekkel telve figyeli a másik személy magatartását, szavait, addig a szimpatikus én-te kapcsolatban félreteszi gyanakvását, mert a másik személy garanciát jelent számára.


A materialista gondolkodásról

A materializmus korunk (2012) uralkodó világnézete. A materializmus alapelve, hogy a valóság minden jelensége leírható anyag és energia kölcsönhatásaként - a tudatot és gondolatiságot beleértve. Amikor itt materializmusról beszélünk, a modern fizikaiságot is a materializmushoz soroljuk; annak ellenére, hogy a modern fizika ismer anyagtalan kölcsönhatásokat.

A materialista ismeretelmélet szerint bármely bonyolult jelenség vizsgálható, értelmezhető és megérthető egyszerűbb jelenségek vizsgálata alapján így pld. az emberi tudat is, a társadalom gyakorlati és megismerő tevékenysége, vagy éppen az élet. Ugyanígy a materialista lételmélet elfogadja, hogy a bonyolult jelenségek létrejöttének és fennállásának végső okai náluk egyszerűbb jelenségek így pld. az emberi társadalom, vagy általánosabban: az élővilág létezését is a tudomány által ismert jelenségek teszik lehetővé, létezésük előfeltételeként.

Köznyelvi értelemben a materializmus az anyagi szempontok, a mindennapi örömök elsődlegességét hirdető szemlélet és az ezt követő gyakorlat az elvontabb szellemi-eszmei értékek követésével szemben.


Jerry Alan Fodor  amerikai filozófus és megismerés kutató. A Rutgers Egyetem professzora, az elme szimbólum feldolgozó más néven reprezentációs vagy komputációs elméletének fontos képviselője.

A test-lélek problémára adott funkcionalista megoldás egyik kidolgozója. Fodor a lélekkel foglalkozó filozófiákat két nagy csoportra osztja: a dualista és a materialista elméletekre.


Az uralkodó világnézet a materializmus egyik specifikusabb fajtája: a tudományos materializmus. A "tudományos" szó arra utal, hogy az alapvetően materialista világnézet ötvöződik a formális logika, analitikus gondolkodás és kauzalitás alapelveivel.

Lange még határozottabban aláhúzza a materializmus tudományos és az idealizmus tudományellenes jellegét: „A materializmus mondja - a természeti jelenségeket változhatatlan, szükségszerűen működő törvényekből vezette le

Lange itt az idealizmust megint, mint a tudományellenes reakció ideológiáját jellemzi, úgy még fontosabb, hogy a materializmust ezzel szemben kénytelen, mint szigorúan tudományos világnézetet jellemezni.

Rudas László: Materialista világnézet

http://doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=5875&p=10


A világ megértését kézzelfogható dolgokban keresik, azonban a hitet aláásó filozófiák hanyatlását, a tudományok új útkeresését kísérhetjük nyomon. Megbukott, meghiúsult minden ígéret, amely azzal kecsegtette a világot  hogy ha megszabadítja az embert a hitétől, a misztériumtól, akkor végre szemtől szembe láthatjuk majd a „tiszta valóságot”,  és benne magunkat, mint a világ tisztafejű urait.

Scruton R (1994) Filozófus a Doveri-öbölben In: Buddhista Misszió Internuma  BDM Kiadó Budapest.


Az ember anyagivá redukálódott világban úgy jelenhet meg, mint cél és jelentés nélküli atomok találkozásának materiális eredménye

Polányi (1990) A modern észről Polányi Mihály Szabadelvű Társaság Budapest


A tudomány tiszta művelése szellemében száműztük a természetből mindazt, ami nem mérhető, számszerű és objektív, amel miatt az érték, a minőség, a lélek, a szellem,  a lelkiismeret, a felelőssség, kiszorult a tudományos fogalmak köréből

Hamvas B.(1988) Scientia Sacra Magvető, Budapest


A hübrisz (gőg, elbizakodottság) , amely elhitette velünk, hogy  a tudomány minden kérdésre választ ad és hogy mi halandó állatok vagyunk, hogy életünk egyedüli értelme az önigazolás, vagy a túlságosan röghöz kötött önmegvalósító célok keresése, oktalan babona, amely magában hordozza a büntetését. Most szembe kell néznünk azzal, hogy mégis van láthatatlan, mérhetetlen, megfoghatatlan valóság (Scruton 1994).


A Heisenberg-féle  határozatlansági reláció a tudományos megismerés objektivitását kérdőjelezte meg. Nincs tiszta megfigyelés, és még az atomfizikában sem beszélhetünk a természetről anélkül, hogy önmagunkról ne nyilatkoznánk

Heisenberg 1989  A részben az egész. Kritérion Budapest


Sheldrake morfikus rezonancia elmélete viszont azt bizonyította, hogy a fizikai-kémiai-biológiai  rendszerek viselkedését láthatatlan szervező  az úgynevezett morfikus mezők befolyásolják

Tarski A. (1990) Bizonyítás és igazság. Gondolat Kiadó, Budapest.


A híressé vált kísérlet, az ún. századik majom effektus döbbenetes bizonyítéka e jelenség valóságosságának

Kelemen G. (1992b): A 12. Nemzetközi Transzperszonális Konferencia. Pszichoterápia 1. évf. 1:55-58


Be kell látnunk, hogy a lineáris oksági törvényszerűségek világa szegényes, alkalmatlan a valóság jelenségeinek a leírására

C G Jung szinkronicitás-elmélete a létező világ újabb dimenzióját tette láthatóvá előttünk. A tudományból azonban száműzték a tér-idő és okság összefüggéseken kívül létező szinkronisztikus jelenségeket, a telepátiát, a clairvoyance-t (távolbalátás)  , az extraszenzorális percepciót (ESP) noha ezeket a  a pszichológia jelenségeinek kell tartanunk

Schnell E. (1988) A szinkronicitás elmélete


Magyarázat Extraszenzoriális percepció (E.S.P.)

Érzékszerveken kívüli érzékelés. Ez egy általános kifejezés a normális érzékszervekkel nem elérhető eseményekről történő információszerzésre. Ide tartozik a telepátia (elmék közötti közvetlen kommunikáció), a clairvoyance (más helyeken történő események észlelése), prekogníció (előérzet, jövőbelátás), a különleges aspektusok észlelése (pl. auraolvasás).


Neumann János matematikai minimax tétele alapján hasonlóan kétségbe kell vonnunk a lineáris kauzalitás univerzalitását. Bebizonyította, hogy egyes matematikai tételek igazolásához illetve feladatok megoldásához csak a véletlen segítségével juthatunk el.

Schnell E. 1988


A Gödel tétel  - miszerint  bizonyos matematikai axiómák ellentmondás mentessége nem  bizonyítható, de nem is cáfolható  -  hittételekké tesz olyan  tudományos téziseket mint pl.: a 4 dimenziós világ felvetése (Einstein) vagy a kvantumfizikai holografikus elv, amelyben minden egyes rész implikálja a nagy egészet. Gödel nem teljességi  tételében tehát visszalátjuk a kanti antinomiákat

Tarski A 1990 bizonyítás és igazság Gondolat Kiadó


Magyarázat  Antinómia

Az antinómia <görög, ellentmondás a törvényben> egy filozófiai fogalom, de emellett hasonló értelemben használatos a matematikában is, ahol az ellentmondás, a halmazelméleti antinómia és a paradoxon fogalmával kapcsolatos. A matematikában az antinómia, mint ellentmondás annak a teljesülését jelenti egy axiómarendszeren belül, hogy mind egy állítás, mind pedig annak a tagadása is egyszerre igaz [ennek fennállása esetén az adott axiómarendszer matematikai értelemben használhatatlan, viszont az axiómarendszerek antinómia-mentességének bizonyítása elvi nehézségekbe ütközik (Gödel-tétel)

Magyar Nagylexikon. Hetedik kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998. 237.


Skinner szerint „…. le kell tenni arról, hogy a viselkedést érzésekre, jellemvonásokra, az emberi természetre, a lelkiismeretre és hasonló bizonytalan fogalmakra vezessük visszaFrankl erre azt mondja, hogy az ilyen embergépet lehet tanulmányozni, de nem lehet szeretni. A gép-embertől  felelősségvállalást és lelkiismeretet nem is várhatunk. A céljaitól megfosztott ember viselkedő ösztön automatává válik, akárcsak a freudi pszichoanalízis totálisan determinált embere, aki,  mint Freud állította  „…abban a pillanatban, amikor az élete értelme, értéke után  kérdez  betegnek tekinthető , mert egyik sem  létezik objektív módon Az illető ezzel csak azt vallotta be,  hogy kielégítetlen libidókészlete van

Frankl V.E. (1973) Die Sebst Transzendez menschlicher Existenz versuch einer demensionaler Antropologie In: Wer ist eigentlich der Mensch? Kösel, München


A végső kérdéseket hitünk szerint magunk döntjük el.

Sztálin megismételte Engels kijelentését és hozzáfűzte, hogy Lenin volt az, aki a maga idejére teljesítette azoknak a legfontosabb eredményeknek az elméleti általánosítását, amelyeket a tudomány Engelstől Leninig adott a materialista filozófia terén. Éppen ezért nevezi Engels a dialektikus materializmust a materializmus modern formájának. A materializmus hosszú és dicső múltra tekinthet vissza

A materializmus oly régi, mint maga a filozófia, de nem régibb - mondja Fr. A. Lange, a materializmus ismert történetírója, aki maga azonban nem volt materialista, hanem a materializmus ellensége -

http://ahimre.blogspot.hu/2014/12/bruce-lipton-hit-es-vilagnezetunk.html


Megjegyzés

Lange Friedrich Albert, német filozófus és közgazdasági író, *1828, +1875. A zürichi, majd a marburgi egyetem tanára volt. Főművel: Zur Arbeiterfrage, (1865), Geschichte des Materializmus, (1866); utóbbi tette nevét közismertté


A materialista felfogás szerint emberi létünk egyetlen alkotóeleme az anyag. A tudományos materializmus vált a korai 20. század meghatározó filozófiai álláspontjává. A materializmus alapvető feltevése tehát, hogy az anyagon kívül semmi más nem létezik

A haláltól való félelem a materialista világnézet szerves része. Egy ilyen világnézet, ami elutasítja a magasabb szférák és ezen belül a magasabban fejlett élet lehetőségét korlátokat állít a technika fejlődésének útjába. A magasabb szférák létének tudatosítása  segítségünkre lehet abban, hogy halálfélelmünket legyőzzük, sőt mi több, előbb-utóbb fejlettebb technológia  megteremtését is elősegítheti.


Itt kell felfigyelnünk a következőkre:

A forrásnak tehát rendelkeznie kell a részekben fellelhető tulajdonságok összességével Ez olyan mint a tölgymakkban, kicsiben és kifejletlen állapotban, benne van az egész tölgyfa.

Gábor Dénes Nobel díjas magyar fizikus a holográfia felfedezője szerint is fizikai bizonyítékunk van arra, hogy a rész valóban tartalmazhatja az egészre vonatkozó információt. Az emberi test minden sejtjében ugyanis jelen van az egész szervezetre vonatkozó felépítési kód. A sejt azonban nem magától jön létre. Léteznie kell egy irányító egységnek, ami létrehozza és fenntartja.

 

Analógia törvénye

A mai pszichológiai  gondolkodásunkban az analógia törvénye a legismertebb: "Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van..." Ez hétköznapi szavakkal kifejezve azt jelenti, hogy az ember (a mikrokozmosz) ugyanúgy működik, mint a világ (makrokozmosz). Az analógiás gondolkodás nem oksági, azaz nem az okot és az okozatot kutatja, hanem ugyanazt a lényegi mintát, összefüggést fedezi fel a látszatra (formára) egymástól teljesen különböző dolgokban

A materializmus elterjesztésével, az emberek elvesztették az élet értelmébe vetett hitüket. Ezzel belekényszerítették őket az egész életen át tartó menekülésbe a halál elől

Minden anyag csak egy bizonyos erő által keletkezik és létezik, amely erő az atomrészecskéket rezgésbe hozza, és azt az atom legparányibb naprendszereként összetartja. de mivel a világűrben sem egy intelligens sem pedig egy örök erő nem létezik, azt kell feltételeznünk, hogy e mögött az erő mögött egy intelligens szellem létezik.” (Max Planck)Az élet eredete

Az élet keletkezésének kérdése egyike a legbonyolultabbaknak az emberiség kultúrtörténetében. Erre vall az, hogy ennek csupán ismeretelméleti része az idők folyamán állandó hullámzásban volt és van, kezdettől fogva a mai napig. A megoldásra keresett két szélsőséges válasz végső soron ma is azonos:


Holizmus

A holizmus szerint az élet, főleg a biológiai információ, nem vezethető le tisztán anyagi folyamatokból. Az információ az anyagtól és az energiától független valóság, bár megszerzéséhez energia szükséges.

Az élet egy új kategória, amelyre érvényesek az anorganikus anyag törvényei, de keletkezése pusztán ezekre nem vezethető vissza.

A holizmus az élet keletkezésének okozati tényezőjeként elfogadhatónak tartja a teremtettséget, ezt azonban nem metodikai tényezőként, hanem metafizikus vonatkozásban veszi figyelembe.

Evva Ferenc Az élet keletkezése és a világnézet

http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=980&lap=0Abiogenezis  

Meghatározása Az élő anyag keletkezése élettelenből. Az abiogenezis pontos működése ismeretlen: jelentős elméletei világítottak rá a jelentésbeli események egybeesésének a jelentőségére.

(RNS alapú szaporulat) és a vas-kén világ elmélet (gének nélküli anyagcsere).

Az elképzelés  „abiogenezis” néven ismeretes Ebben az elképzelésben az élet nem  egy előző életből keletkezett, hanem az élettelen anyagból. Ezen elmélet szerint a korai földön kedvező véletlenek sorozata következtében alakultak ki a fehérjék (RNS, DNS)  Ezeket alkotó molekulák véletlenül, fizikai viszonyok hatására  úgy kapcsolódtak egymáshoz, hogy autokatalitikus ciklusok, folyamatok egymással versenyezve beindult a darwini kiválasztódás. Ezt kémiai fejlődésnek nevezik. Itt azonban felmerülhet a kérdés, hogy milyen élőlény felügyeli a kémiai evolúciót, az önmaguk előállítását?


Az abiogenezis elmélet hibái

A fizikai folyamatoknak biológiai  irányba való terelését  a kvantum-vákuum részecskéi végezhették. Ezt a folyamatot Christian de Duve nyomán „biológiai determinizmusnak” neveznek  Ez segítette az első sejthez szükséges alkotóelemek  létrehozását  Ha viszont  a kozmikus életforma segítette  az első sejt kialakulását , akkor nem az élettelen anyagból, hanem egy kozmikus életformából jött létre az első sejt a Földön Ez azt jelentik hogy a földi élet kozmikus eredetű. élet  Ez viszont azt is jelenti, hogy a sejt akkor is kozmikus eredetű, ha itt keletkezett a Földön

Mindez megfelelő megoldást jelenthet a földi élet keletkezésére és így azt mondhatjuk, hogy az ember nem a porból vétetett, hanem a kozmikus életforma hozta létre.


Megjegyzés

Christian de Duve (2013.) belga biokémikus, sejtbiológus volt, akit 1974-ben a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal tüntettek ki. Kutatásai elsősorban a sejtek biokémiai folyamataira és a sejtek, illetve a sejtszervecskék működésére irányultak,


Az abiogenezis cáfolata

Az abiogenezis elméletének nem a részleteiben vannak hiányosságai, hanem abban az alapfeltevésben, hogy az anyagból keletkezik az élet. Az élet lényege ugyanis nem az anyag, hanem  a szervezettség. 

Miben áll a szervezettség lényege? Ezt egy futball csapat példáján szemléltethetjük, íme:

       1./ szükséges egy térbeli elrendezettség (például felsorakoznak egy vonalban)

       2./ az edző kiosztja a feladatokat: ki a kapus, hátvéd, csatár stb

       3./ az edző összehangolja a feladatokat

       4./ stratégiát és taktikát alakít ki


Értelmezzük ezt a példát az abiogenezis elméletére.

Ezek után az a kérdés, hogyan jöhetett létre mégis az első sejt a Földön?

Az első sejtnek megfelelő sejtfunkciókat kellett kapni, de az élettelen anyagtól ezt nem kaphatta. Válasz a következő lehet, amennyiben nem akarunk természetfeletti magyarázatot adni. Nem ismert az a tényező, amely biológiai funkciót adott az első sejtnek, a  fehérjéknek,

Ilyen életforma, amely ezt kielégíti  a kvantum-vákuum mögötti kozmikus életforma lehet  (Grandpierre 2008: Cosmic Life Forms)


Ez az életforma mindenhol és mindig jelen van, teht képes biztosítani a fizikai folyamatok biológiai irányba terelését, amelyet Prof Dr. Dhristian Duve (belga biokémikus, sejtbiológus volt, akit 1974-ben a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal tüntettek ki.) nyomán sokan „biológiai determinizmusnak” neveznek.

Mármost amennyiben a kozmikus életforma segítette  az első sejt kialakulásának útját, akkor nem az élettelen anyagból, hanem egy kozmikus életformából jött létre az első sejt a földön. Ez pedig azt jelenti, hogy , az első sejt, a földi élet, ahogyan  mi ismerjük  -  kozmikus eredetű! 

Ha ez így történt, akkor, ennek a jelentősége nemcsak az, hogy  természettudományos megoldást jelenthet a földi élet keletkezésére, hanem az is,  hogy az embert a kozmikus életforma hozta létre.
Szervezetünk belső intelligenciája

A szervezet kialakulásához vélhetően szükség van a DNS-ekben tárolt összes információra. Nem tudjuk pontosan, hogy a DNS-ek nem tartalmaznak-e latens formában olyan információkat, amelyek nem aktiválódnak, soha nem fejeződnek ki, mert az egyed életében nincs talán szükség rájuk.Felvetődik a kérés, honnan tudják a sejtmag ollói, hol és mit kell vágni a hosszú RNS-ből, majd hol és hogyan kell összekötni a sok-sok RNS darabkát ahhoz, hogy az egész szervezet működéséhez  célszerűen  hozzájáruljanak. A sejtekben tárolt ezen tudás függvénye, hogy a makro méretekben szerveink tökéletesen működjenek. Minden sejt egy kis világmindenség, egy mikrokozmosz

Az ember a tudatával, mintegy rátelepszik erre a csodálatosan működő biokémiai, biológiai, kibernetikai rendszerre, de az égvilágon semmit sem tud annak életéről, működéséről.


A sejtek célszerű működésére lássunk egy példát. Íme

A szem esetében a szem célja hogy lásson, míg a szem alkotórészeinek, így a szemlencsének, a szaruhártyának, csarnokvíznek stb. egyiknek sem az a célja „hogy lásson” Tehát önmagában véve  egyiknek sincs önálló célja, mivel a szem céljának, mint összműködésnek a szolgálatában állnak.  Ugyanakkor ehhez számos alkotórész együttműködése (lencse, csarnokvíz, pupilla, üvegtest, ideghártya, számos szemizom) szükséges. Itt a célt a Tervező szándéka határozza meg. Az anyagi determináltság nem magyarázza meg  a célszerűséget, mert az csak egyes részfolyamatokra érvényes.


Nem tudjuk elképzelni sem, hogy ezt a szinte áttekinthetetlen organizációt egy közönséges mechanikus alkalmazkodás hozta volna létre. Az anyagi folyamatok önmagukban erre képtelenek. Ez a célszerűség a gondolkodó, illetőleg  alkotó elme-hátteret jelzi  Képtelenség, hogy a természet  spontán erői létre hozzanak például akár egy közönséges baltát. Hogyan képzelhető el mégis akkor, hogy alkotó nélkül megalkossák a legbonyolultabb organizációt

A Nobel-díjas  J. Watson, a DNS egyik kutatója írja „….különösen rejtélyes  hogyan alakulhatott ki a genetikai kód és a hozzá illeszkedő  fehérje szintetizáló mechanizmus (…) ez a rendkívül bonyolult mód, ahogyan ma a genetikai információ megkettőződik  megoldhatatlanná teszi , hogy létrejöttének körülményeit  rekonstruálhassuk”  


  A probléma bonyolultságára nézzünk még egy példát, íme:

A DNS  egy bonyolult makro molekula amely egyben a genetikai kód letéteményese.  Létrejöttéhez számos enzimre van szükség. Az enzimeket, mint fehérjéket a sejt állítja elő a DNS „parancsára” a genetikai kód utasításának megfelelően. A DNS nélkül nincsen fehérje (enzim), viszont fehérje (enzim) nélkül nem jön létre DNS.  A mai tudásunk szerint egyik a másik nélkül nem jöhetett létre.

F. Crick Nobel-díjas biológus akinek úttörő szerepe volt a DNS felfedezésében ezt írja:  „ (…..) az élet eredete jelenleg csodának tulajdonítható, hiszen olyan sok föltételnek kell egyszerre jelen lennie, és együttesen közreműködnie az élet elindulásakor”   Ezek után néhány világhírű tudós véleményéből idézünk szó szerint

Meyer Stephen amerikai filozófus így vélekedik: Az, hogy a DNS információt tartalmaz, arra a következésre juthatunk, hogy az egy tervezés eredménye, és a történelmi tudományok nézete szerint ez a következtetés logikus és természetes.

A sejt tanulmányozása alapján, amely információval telített rendszert képez, megérthetjük, hogy ilyen rendszer létrehozásában döntő szerepe volt az elmének… Erősödik annak a megértése, hogy a DNS molekula egy olyan bizonyíték, amely alapján elfogadhatjuk a Magasabb Intelligencia létezését.” (…)

A DNS ugyan olyan tulajdonsággal, információs tartalommal rendelkezik, mint a számítógépes programok és a természetes nyelven leírt szövegek, amelyek az elme produktumai.”

Meyer St. The Return of the God Hypothesis, Seattle, Discovery Institute Center for the Renewal of Science and Culture, 1998Shannon és Weaver információelmélete szerint:

„A genetikai anyagban lévő információ egyszerűen nem jöhetett létre a véletlenszerűség által irányított természetes kiválasztódás útján. Ezért a genetikai információ döntő bizonyítékot jelent arra nézve, hogy az élőlényeket Valaki teremtette.”

David Rosevear Teremtéstudomány, A Biblia igazságának megerősítése, MKKA, 199


Szathmáry Eörs biológus, egyetemi tanár

„….az evolúcióbiológusok többsége a metafizikai kérdésektől szabály szerint irtózik, és ezeket úgy tekinti, mint olyasfajta gondolatoknak a becsempészését, amelyek a kutatási programjukat csak zavarossá teszik és aláássák...


Ha viszont a mai fizikát nézzük, akkor látjuk, hogy a vezető elméleti fizikusok jó része igenis hagyja magát érinteni a metafizikai problémáktól. Kutatásaikból arra a következtetésre jutottak, hogy - ugyan nagyon absztrakt, nagyon filozófiai síkon - a meta fizikum majdhogynem szükségszerű.”Richard Lewontin Harvard Egyetem genetikai professzor

„….nekünk van egy elkötelezettségünk a materializmus iránt   (….) arról van szó, hogy a priori  ragaszkodásunk az anyagi okokhoz, ami rákényszerít minket,  hogy olyan fogalmakat hozunk létre, amelyek materialista magyarázatra vezetnek, és nem számít, hogy  ez mennyire ködösítő a be nem avatottaknak A materializmus abszolút!”

Ez már világos beszéd. Le kell számolni az illúziókkal


Max Planck (18581947) Nobel díjas német fizikus híres beszéde az 1944-es Firenzei tudományos kongresszuson „Az anyag lényegé”-ről:

 Uraim, fizikusként, azaz olyan emberként, aki egész életét a legjózanabb tudománynak, az anyag tanulmányozásának szentelte, bizonyára felette állok annak a gyanúnak, hogy rajongó volnék. Kutatásaim alapján tehát a következőket tudom elmondani Önöknek az atomokról: Anyag önmagában véve nem létezik. Minden anyag csak egy olyan erő hatására keletkezik és marad fenn, amely az atomi részecskéket rezgésbe hozza, és összekovácsolja az atom parányi naprendszerévé. Mivel azonban az egész világegyetemben nincs sem intelligens, sem

örökkévaló erő, kénytelenek vagyunk azt feltételezni, hogy ezen erő mögött egy tuda-tos, intelligens szellem áll. Ez a szellem az eredeti oka minden anyagnak. Nem a látható, de múlékony anyag a valós, az igazi, a tényleges, hanem a láthatatlan, halhatatlan szellem a valóság. Mivel azonban szellem önmagában szintén nem létezik, hanem minden szellem valamilyen lényhez tartozik, így kénytelenek vagyunk egy szellemi lény létezését feltételezni. Mivel azonban önmaguktól szellemi lények sem létezhetnek, hanem teremtett lényeknek kell lenniük, nem röstellem ezt a titokzatos teremtőt ugyanazon a néven nevezni, amelyen a Föld valamennyi ősi kultúrnépe nevezte a korábbi évezredekben: Isten”.


Az egyetemes tudású Albert Einstein (18791955) is megállapította:

 „Aki komolyan foglalkozik a tudománnyal, az végül arra a meggyőződésre  jut, hogy a világegyetem törvényeiben egy szellem nyilvánul meg, amely messze  fölötte áll az emberi szellemnek, és amellyel szemben korlátozott képességeink tudatában alázatot kell tanúsítanunk”


Richard Feynman  (20. század egyik legnagyobb hatású amerikai elméleti fizikusa.)

A kvantumtér egyetlen négyzetméterének energiája elegendő a világ összes óceánjának felforralásához.”


Minthogy a kvantum már több ízben szóba került, néhány alapfogalom tisztázására tekintsék át az alábbi igen rövid, címszavas  feljegyzéseket, íme:


Kvantummechanika

A kvantummechanika egy rendszer pillanatnyi állapotát a hullámfüggvénnyel ábrázolja, ami a mérhető tulajdonságok másképpen megfigyelhető mennyiségek – valószínűségi eloszlását írja le.

Megfigyelhető mennyiség például az energia, térbeli helyzet, impulzus, impulzus momentum stb.

A kvantummechanika általában nem rendel határozott értékeket a megfigyelhető mennyiségekhez, hanem becsléseket ad a valószínűségi eloszlásukra


Kvantum függvények

Egy megfigyelhető mennyiség tényleges megmérése megváltoztatja a rendszert és a hullámfüggvényét. Közvetlenül a mérés után a hullámfüggvény teljesen kompatibilis a méréssel, azaz olyan, amelyik 100% valószínűséget ad az éppen kapott eredményre. Ez a jelenség a hullámfüggvény összeomlása

A kvantummechanika bizonyos interpretációiban a hullámfüggvény összeomlása azt jelenti, hogy a kvantumrendszerek a kvantummechanika törvényeinek engedelmeskednek.

Példa: Nézzük az üres térben mozgó részecske példáját. Ha megmérjük a részecske helyzetét, véletlenszerű eredményt kapunk. Általában lehetetlen megjósolni a kapott x értéket,. Közvetlenül a mérés után a hullámfüggvény egy olyan hullámfüggvénybe omlik össze, ami élesen a mért x érték körül összpontosul. A részecske sebességének a mérése egy teljesen más hullámfüggvényhez vezetne.

A hullámfüggvény időfejlődése determinisztikus abban az értelemben, hogy adott időben, az adott hullámfüggvényből kiindulva határozott becslést kapunk arra, hogy bármely későbbi időben milyen lesz a hullámfüggvény. Ezt a folytonos időfüggést írja le a Schrödinger-egyenlet, amit relativisztikus esetben a Dirac-egyenlettel kell helyettesítenünk. Mérés közben a hullámfüggvény változása viszont valószínűségi, nem determinisztikus. A kvantummechanika valószínűségi jellege tehát a mérés folyamatában rejlik.

A kvantumállapotok időbeli változásait nem relativisztikus esetben a Schrödinger-egyenlet másodrendű differenciálegyenlet , relativisztikus esetben a Dirac-egyenlet elsőrendű differenciálegyenlet írja le,

A kvantummechanikában a kvantumrendszer energiáját a Schrödinger-féle egyenlet határozza meg


Time-dependent Schrödinger equation (general)where i is the imaginary unit, ħ is the Planck constant divided by 2π, the symbol /t indicates a partial derivative with respect to time t, Ψ (the Greek letter Psi) is the wave function of the quantum system, and Ĥ is the Hamiltonian operator (which characterizes the total energy of any given wave function and takes different forms depending on the situation).

http://en.wikipedia.org/wiki/Schroedinger_equationKvantum biológia

Eljött az idő, amikor felismertük, nem fejthetők meg a betegségek puszta ok-okozati összefüggésekkel, hiszen számtalan faktor befolyásolja az életfolyamatokat. A fizika és matematika fejlődése, visszatarthatatlanul húzza magával kémiai és biológiai ismereteink újra értelmezését, új tudományok megjelenését. Legtöbbjük, mint a bioelektronika, a bioinformatika, a kibernetika vagy éppen a kvantumbiológia nem új keletű fogalom, hiszen a múlt század közepétől egyre inkább beépül a vizsgálatokba és a gyógyításba, így ideje túllépnünk, de legalább is továbbtekintenünk a hagyományos biokémián, élettanon vagy a ma még csúcsnak tekintett molekuláris biológián, genetikán.

A kutatókat az motiválta, hogy megtalálják a biológiai élet átfogó magyarázatát, Ma már mindannyian érezzük, tudjuk, hogy többek vagyunk, mint kémiai vegyületek egyszerű gyűjteménye.

Az alap orvosi biokémia azt kutatja, hogy az atomok hogyan alakulnak molekulákká, és hogy ezek a molekulák hogyan lépnek, látszólag csupán kémiai, kölcsönhatásba az élő szervezetben. Amit a kémia azonban nem mutat ki, hogy ezek igazából hogyan és miért történnek.

A kvantumfizika már értelmezi az atomok közötti információátvitelt. A biofizikusok pedig az atomi információátvitel magyarázatát kiterjesztették a biológiai szervezetekre, és kimutatták, hogy ez hogyan hozza létre az élet létfontosságú összetevőit.

E vizsgálatok szerint létezik egy specifikus, információ alapú bio-mező (morfogenetikus mező vagy Mátrix), amit Emberi testmezőnek, angolul Human Body-Field-nek hívnak. Ez a mező integrálja, szabályozza és koordinálja az élő, tudatos szervezetet. A biofizikusok azt kutatják, hogy ez az információátvitel miként valósítja meg, hogy az élettelen kémiai vegyületek élő szervezetté szerveződjenek.


Elektromágneses rezgések

 „Az elektromágneses energia az, az alapvető energia, amelytől az egész szervezet működése függ.” Heisenberg Nobel-díjas fizikus


Az ember tehát egy olyan rendszerbe van integrálva, ami elektromágneses rezgésekből áll. Az elektromágneses test az emberi érzékszervek számára nem látható. Ugyanúgy viselkedik, mint a rádió-, tv hullámok, amelyek szintén nem észlelhetőek. Ellentétben a fizikai testtel, amelyben minden meghatározott kiterjedéssel és pontosan meghatározott körvonalakkal rendelkezik, az elektromágneses testben nincsenek konkrét körvonalak.

Biofizikai hullámokból áll, amelyek szüntelen és hihetetlen sebességgel a test sejtjeiben és azok között információkat cserél ki. Korábban úgy vélték, hogy a test egyes szervrendszerei információs utakkal vannak összekötve, amelyek mind a testnedveket, mind az idegrendszert érintik.

Ma már tudjuk, hogy a szervek, szövetek és sejtek rezgések által kommunikálnak, amelyek fénysebességgel terjednek. Csak így magyarázható, hogy az élő test a sejtek lebontását és felépítését egyensúlyban tudja tartani. Másodpercenként 7-10 millió sejtet kell a szervezetünkben megújítani és minden másodperben 30 billiárd biokémiai reakció megy végbe testünkben.

Ahhoz, hogy ez megtörténjen, az idegszálak ingerületvezető rendszere és a testnedvek túlságosan lassúak lennének. Tudatos és tudattalan érzékelésünk, minden anyagcsere folyamat, a hő- és vízháztartás szabályozása csak, hogy néhányat említsünk egy elektromágneses információs rendszertől függnek. Ebben a rendszerben először az információ szükséges, csak azután lehetséges a biokémiai reakció.

Csak jól működő információ áramlás esetén vagyunk egészségesek. Amennyiben a belső kommunikációs rendszerre rezgési blokkok hatnak, akkor diszharmonikus és megbetegítő rezgésminták keletkeznek. Ilyesfajta „kisiklások” mindig előfordulnak. Ameddig a test abban a helyzetben van, hogy öngyógyító folyamataival szabályzón hasson, addig az ember egészsége biztosítva van. Csak ha már nem működik az önszabályzó mechanizmus, akkor fejlődhetnek ki ezekből a zavarokból betegségek.

Ilyenkor az emberi szervezetnek szüksége van egy kívülről jövő lökésre; ez pedig elektromágneses rezgések és sugárzás által következik be. A rezgések belső rendszerének mindig új, harmonikus impulzusokat kell a testre vinnie ahhoz, lendületbe jöjjön és abban is maradjon. Ezt szolgálhatja a rezgésterápiák számtalan változata. A Magyarországon kifejlesztett VitalMobil készülék a fenti alapelveket figyelembe véve került kifejlesztésre

https://ctibi.wordpress.com/2014/03/18/biorezonancia-osszefoglalo-irasok/


Megjegyzés

Dr. Bruce Lipton „Tudat, a belső teremtő” című könyvében szó esik arról, miként cserélnek információt a sejtjeink, ennek hatására miként módosulhat akár a DNS is. Bruce Harold Lipton (born 1944) is an American developmental biologist, who is best known for promoting the idea that genes and DNA can be manipulated by a person's beliefs  


Bruce H.Lipton PhD received a B.A. in biology from C.W. Post Campus of Long Island University and a PhD in developmental biology from the University of Virginia in 1971.[2] In 1973, he taught anatomy as an assistant professor at the University of Wisconsin School Of Medicine, before coming to American University of the Caribbean School of Medicine, where he was professor of anatomy for three years.

Lipton has said that sometime in the 1980s he abandoned his life-long atheism and came to believe that the way cells functioned demonstrated the existence of god.Tachionok

Minden egyes sejtünk egy elektromágneses egységként képzelhető el, amely energiát ad le és vesz fel. Így rezgés keletkezik, amely az ember körül energiamezőt hoz létre. A megfelelő energetikai mező létfontosságú, hiszen elektromos impulzusok által az elektromágneses tér váltja ki, és szabályozza sok milliárd sejtünk kémiai folyamatait. Az emberi biológiai frekvencia azaz az agy által kibocsátott hullámok rezgésszintje, egy spektrumban mozog a szabad energia frekvenciájával. Képzelj el egy eszközt, amely adóvevőként és átvivőként működik, így tisztítja meg és tölti fel, az univerzum szabad energiájával, - az életerővel, és testi lelki harmóniával az embert, az állatokat, a növényeket, a vizet, táplálékunkat és levegőt...

A tachionok, a test elektromágneses tulajdonsága következtében oda vándorolnak először, ahol energiahiányos területek vannak, így egy egyensúlyt hoznak létre az energiamezőben.


Magyarázat Tachion

A tachyon  vagy tachyonic particle is a hypothetical particle that always moves faster than light. Most physicists think that faster-than-light particles cannot exist because they are not consistent with the known laws of physics.

Lisa Randall, Warped Passages: Unraveling the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions, p.286: "People initially thought of tachyons as particles travelling faster than the speed of light...But we now know that a tachyon indicates an instability in a theory that contains it. Regrettably for science fiction fans, tachyons are not real physical particles that appear in nature


Az energiahiányos területet feltöltik új energiával, és mivel a sejtek optimális működése az optimális energiaáramlástól függ, így azon a területen a sejtek működése optimálissá válik. Mindig azokon a területeken kezdődik a regeneráció, ahol a legnagyobb szükség van rá, és így fokozatos, és végül teljes regeneráció következik be. 

http://ibon.biz/tesla/tesla_energialemezei-_prezentacio.php

 


Morfogenetikus mező

Dr. David Bohm a "Revisions" című folyóiratban azt állítja, hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthető, vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. Azaz a rendszernek egy kollektivitása, amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának, hanem az egésznek.

Emiatt bármi, ami a távol lévő részecskékkel történik, más részecskék alaki mezőjére is hatással lehet. Bohm továbbmegy, és azt állítja, hogy az "univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik, nem tartható fenn tovább, mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része".


Állatkísérletekkel bizonyították, hogy amikor egy fajon belül elég sok egyed elsajátított egy bizonyos viselkedést, az szinte robbanásszerűen elkezdett terjedni a többi egyed között is, még ha fizikailag nem is volt köztük kapcsolatNéhány kísérlet ami a morfogenetikus mező létezését igazolja:

Ezt a kritikus értéket hívják a Századik majomnak


20-at. McDougall arra jutott, hogy a megszerzett tudás valahogy tovább örökíthető. 

Később McDougall elvégezte ezt a kísérletet Ausztráliában, ahol a patkányok első generációja szignifikánsan kevesebb hibát vétettek, mint a régi patkányok első generációja, habár nem voltak leszármazottai az előbb említett patkánypopulációnak. A későbbi generációk is sokkal jobban teljesítettek. Rájött, hogy mégsem a gének örökítik át a szerzett tudást, ám ennél tovább senki sem vizsgálódott. Maga a mező az, ami megmondja, hogy a sejt mivé alakuljon. Maga az elnevezés is erre utal, morpho ~ alak ,genesis ~ születés. A tudósok által felfedezett elemek kristályosodása sokkal gyorsabban lezajlik az ellenőrző kísérletek folyamán, mint a legelső alkalommal. Ezt persze az újból el-nem-követett hibákra fogják, mindenesetre érdekes, mert úgy tűnik, mintha az új anyagok is megtanulnának megszilárdulni


Morfogenetikus mező - A tudomány legújabb állása szerint Rupert Sheldrake nyomán így nevezzük ezt a "kollektív valóságot", tudat-mezőt  pszí-mező, ahogyan Prof Dr  László Ervin hívja ezt, a „Kozmikus kapcsolatok” című könyvében.


A sejtek, kristályok "emlékeznek", információt képesek tárolni. Egyfajta "kollektív tudatok", amikben tárolódnak, bevésődnek a hatások. Izgalmas látni, hogyan tágul a tudomány látóköre ez ügyben. A "Kozmikus Tudatot", "Istent" lassan matematikailag bebizonyítják (jelenleg 11 dimenziónál tart a fizika, ami 11 lehetséges "világot", valóságot jelent - eddig.)  Bár az is elképzelhető (vannak erre ötletek), hogy az egész Kozmosz egy hatalmas emlékező, megnyilvánító hatás; ahol az ok és okozat ugyanaz... "A Mindenség-tudat maga a Mindenség…”


Laboratóriumi kísérletek:a DNS-átalakításról:

Emberi hajat vákuumban izoláltak, és "érzelmeknek tettek ki"... a haj DNS-e megváltozott! Ez hasonló a híres japán Prof Dr. Masaru Emoto kísérletéhez ("A víz üzenetei"), ahol hanggal változtatta meg a víz kristály-szerkezetét.

 

Megállapítás

1./ Ez a tudat-mező, az Univerzum maga: és nem egy halászháló odakinn, a fejünk felett, hanem mi is ebből állunk, ez tart össze, és bármit, amire ránézünk.

2./ Ennek a mezőnek a szerkezete, minősége megváltoztatható! Pl. az emberi tudat megváltoztathatja ennek a mezőnek a szerkezetét: Például az "anyag" (DNS) információja megváltoztatható (sejtemlékezés=vízkristályok átalakulása).

Az érzelmeink, gondolataink programozzák, megváltoztatják, átalakítják ezt a mezőt - a tudatunkat is.

Ezt igazolja a Princeton Egyetem GSP (Global Consciousness Project Globális Tudatosság)  kísérlete, amikor felkértek több 1000 embert, hogy koncentráljanak a "békére", bármilyen formában... a komputerekkel pedig azt detektálták, hogy megváltozott az erőtér szerkezete...mégpedig olyan formában, mintha már létrejött volna a béke...vagyis a "sok tudat" átalakította a kollektív tudatod, a mezőt, a mátrixot.

http://www.cropcircles.org/Princeton_GCP.html http://noosphere.princeton.edu/index.html

 

Vagyis egy döntésünkkel, megváltoztathatjuk a történéseket, amik a testünkön kívül, vagy belül zajlanak! Ezt a számtalan spontán gyógyulás is megmutatta. És erről szól a Dr.Hamer-féle "Új Medicina", ami lélek-agy-szerv szinten szemléli az embert. 

A lélekben bekövetkezett változás, konfliktus nyomot hagy az agyban /CT-felvételeken körkörös elváltozások/, ez pedig, ha tartós, elváltozást okoz a szervben.

Ez a betegség, és ezt feloldva, visszafelé is lejátszhatja a tudat: ez pedig a gyógyulás!)

http://ujmedicina.hu/video/youpilis.html

 


Következtetések

1./  Minden élőlény tudata képes ezt megváltoztatni: ami úgy jelentkezik, hogy először a lény tudatában beállt változás a saját testében hat! (lásd:. Új Medicina, spontán gyógyulások, stb.) Ezután lesz észlelhető ez a programozás a "nagy mezőben" is.

2./ Bármilyen változás, amit egy lény előidéz ebben a tudat-mezőben, azonnal megjelenik és más lények számára is hozzáférhető lesz! (“Pillangó-effektus”, ami a hatást illeti.)

Pillangó effektus magyarázatát itt olvashatja a kedves olvasó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pillang%C3%B3hat%C3%A1s_(elm%C3%A9let)


A legfontosabb, ami ebből következik: ismerjük, hogy a nagy felemelkedettek (Hermész, Buddha, Jézus, stb.) műve nem múlt el nyomtalanul. A tanítások szerint minden egyes lény felemelkedése, megszabadulása megkönnyíti az utat a többiek előtt! Minden ilyen forradalmi átalakítás bevésődött ebbe a tudat-mezőbe, ami elérhető mások számára is, akik szintén a tudatukat, valóságukat ilyen állapotba hozzák..

http://belsoszepseg.premium.shp.hu/morfogenikus-mezokKvantumrészecske és tulajdonságai
Hatáselv

Definíció

A legáltalánosabban használt elnevezés a legkisebb hatás elve, de tartalmilag ez az elnevezés nem pontos. Az elvet precízebben stacionárius hatás elvének nevezhetnénk, vagy egyszerűen Hamilton-elvnek.

A hatás egy skalár mennyiség (egy szám), energia × idő mértékegység dimenzióval. Az elv egyszerű, általános és hatásos elmélet a klasszikus mechanika mozgásainak leírására. A hatáselv kiterjesztése leírja az elektrodinamikát, relativitáselméletet és kvantumelméletet.


Az összes fizikai törvény egyetlen mélyebb szintű törvényre, a hatáselvre (régebbi nevén: a legkisebb hatás elve) vezethető vissza. A legkisebb hatás elve nemcsak összefoglalja az összes alapvető fizikai törvényt, hanem lényeges többletet is tartalmaz hozzájuk képest. A fizikai törvények szokásos alakjukban (differenciál-egyenletek, vagyis különbségekre vonatkozó egyenletek formájában) ugyanis pontról-pontra történő változásokat írnak le időben és térben egyaránt,

A legkisebb hatáselv viszont integrális, azaz magyarul: átfogó, vagyis a kezdeti és a végállapot közötti időszak egészére vonatkozó kijelentést tesz: az összes lehetséges eset közül a természetben az valósul meg, amelyre a hatás az adott folyamat kezdeti és a végső állapota között szélsőértéket (rendszerint minimum vagy esetleg maximum) vesz fel.

A hatáselv tehát képes áttekinteni a helyzetet a tényleges kezdeti állapot és a folyamat majdani végállapota között. Ez az áttekintő-képesség páratlan a fizikában, viszont nélkülözhetetlen feltétele az élőlények egységes szervezettségének. Ismerős az emberi öntudat számára is: hiszen az emberi tudat csak akkor képes értelmesen mérlegelni, ha először áttekinti a helyzetet, mint egy hadvezér a dombtetőről. De hogy kerülhet bármiféle öntudat, bármiféle hadvezér a fizikába?

A modern fizikának sikerült választ adnia arra az alapvető kérdésre, hogy honnan tudják a fizikai testek, hogyan kell mozogniuk. A klasszikus fizika hatás-elve a kvantumfizikában kapott mélyebb magyarázatot, Richard Feynman (A „Mai fizika” című világszerte ismert fizikai kézikönyv-sorozat szerzője, Nobel-díjas fizikus) út-integrál elméletével. Feynman ugyanis rájött, hogy a hatáselv az egyes kvantumok szintjén jelentkezik először, és a klasszikus, kézzelfogható fizikai testek viselkedése saját részecskéik viselkedéséből következik. Az egyes kvantumok viszont látszólag nagyon különösen viselkednek.A kvantum-összefonódás

A kvantumok a legkisebb definiálható részecskék a modern fizikában. Megállapították, hogy azok a tárgyak, amelyek bármikor is információs, energetikai  vagy anyagi érintkezésben voltak egymással, az érintkezést követően mindig kapcsolatban lesznek, kvantum-összefonódásban maradnak.

Az összeköttetésben, azaz kvantum-összefonódásban lévő dolgok ennek következtében akkor is úgy viselkednek, mintha még mindig összeköttetésben volnának, miután szét- választották őket. Ezt a jelenséget a tudomány EinsteinPodolskyRosen- (EPR-) paradoxonként ismeri.

Az amerikai Princeton Egyetem három híres kutatója felfedezte, hogy két összetartozó, majd szétválasztott anyagrészecske örökre kapcsolatban marad egymással. Ha a részecskék egyike később megváltozik, arra a másik késedelem nélkül reagál, még ha időközben fényévnyi távolságokra került is az elsőtől. A kvantumrészecskék a múlt, jelen és jövő kvantitatív, lineáris idejében épp-úgy fel tudják venni egymással a kapcsolatot, mint az itt és most kvalitatív, pontról pontra zajló idejében.


Az ember minden egyes döntése hatást vált ki a világmindenségben, amely  viszont őreá hat vissza, valamint vele együtt az egész világra. A kvantum-összefonódású tárgyak időeltérés nélkül, azaz a fénysebességnél gyorsabban képesek egymástól információt átvenni. Ugyanez érvényes gondolatainkra, érzelmeinkre, hitünkre és egész emberi szervezetünkre nézve is.

Figyelem: Ami egyszer információs, energetikai vagy anyagi kapcsolatban volt egymással, az örökre kapcsolatban is marad. Két együtt keletkezett fénykvantum = foton kvantum-összefonódásban van és marad is örökre. Ha szétválasztják őket, és fénysebességgel két ellentétes irányba röpítik, az eltávolított ikerkvantum akkor is felveszi ugyanazt az impulzust, amely a másik részecskét éri. Méghozzá idő-eltérés nélkül, vagyis az információcserét nem köti a másodpercenként 300 ezer kilométeres sebességkorlátozás, ami azt engedi feltételezni, hogy a jelenség oka a mindent összekötő kvantumtér. Ezt már John Archibald Wheeler (19112008) amerikai fizikus is kimondta:

 „Minden, de minden összeköttetésben áll mindennel.”


DNS kapcsolatok a tér és idő mellőzésével 

Az amerikai hadsereg által 1993-ban végzett kísérletben ismét elkülönítették egy emberi DNS egyik részét az adótól, majd 14 mérföldnyi (22,4 km) távolságban különféle video szekvenciák hatásának és erős érzelmi terhelésnek tették ki. Erre a tizennégy mérföldnyire lévő adó hasonló érzelmi reakciókkal reagált. A kísérletben részt vevő tudósok végkövetkeztetése egy-értelmű volt:

http://hu.scribd.com/doc/212270335/Dr-Diethard-Stelzl-Ho-oponoponoKvantumgyógyítás

A kvantumgyógyítás definícióját legszebben talán Deepak Chopra, a világhírű orvos és író fogalmazta meg , amikor ezt írta: „A kvantumgyógyítás a tudatosság egyik formájának (az elmének) azon képessége, hogy spontán módon kijavítsa a tudatosság egy másik formájában, (a testen) jelentkező hibákat.” 

A kvantumgyógyászat alaptételei a kvantumfizikusok azon felismeréseiben is megtalálhatóak, amely szerint minden élő szervezet, egészséges szerv vagy testrész ép vibrációkat, azaz frekvenciát közvetít, míg a beteg szerv és szervrendszer elváltozott hullámokat ad ki. A kvantumgyógyászat alapjait több ezer éves vallási és filozófiai rendszerek, valamint nagy gondolkodók is közvetítették, ma már a technikai fejlődésnek köszönhetően, akár mérni is lehet ezt a vibrációt és szükséges esetben meg is lehet változtatni a gyógyulás érdekében

A kvantumszemlélet azonban teljesen más értelemben használja a tudatosodás, tudatosság kifejezéseket. Arra a jelenségre utalunk vele, amikor valaki felismeri akárcsak pillanatokra is - a személyiségén túli részt a teljesebb lényében, és újra létrehozza a belső egyensúlyt a létezésben. Ez a tudatállapot-változás mindig egy gyökeres belső minőségi változással jár együtt, amelynek mintegy „mellék” hatása lehet az öngyógyító folyamatok aktivizálódása.

A kvantumszemlélet és a tudat alapú valóságmodell megismerése, megértése és gyakorlati felhasználása nyitottá tehet bárkit, hogy észrevegye a mentális és érzelmi feszültségeket önmagában, és azok hatásait az életében. Ezt követően kerülhet sor a Test Elme Tudat egyensúlyának kialakítására, ami az öngyógyítás másik alapvető feltétele. Az első lépés tehát az, hogy felismered: a testi elváltozás mindig valamilyen mentális vagy emocionális feszültség megjelenése a testi szinten. A következő lépés, hogy nyitottá válsz a fizikai test testen túli „finomtestek” létezésére és megismered azok összefüggéseit a fizikai testtel. Ez a tudatosság jelentése a gyógyításban, amit nevezhetsz akár a gyógyítás spirituális megközelítésének is.

http://www.harmonet.hu/ezoteria/62520-keddi-kvantumtukor:-a-kvantumgyogyitas.html&harmo=182007


A kvantumszemlélet szerint a fizikai test, és maga a fizikai világ is kifejeződése az egyre finomabb, s végül már nem anyagi testeknek, valóságoknak, elveknek. Ebből a nézőpontból teljesen természetes jelenség és lehetőség, hogy a nem anyagi testek hatnak a fizikai formára. Tulajdonképpen bármilyen elváltozás az anyagi testen, melyet az orvostudomány betegségnek érzékel, a finomtestekben zajló folyamatok következménye. Ha ezt felismerjük és megértjük, akkor többé már nem csak a fizikai testen akarjuk a gyógyítást végrehajtani, vagy nem kizárólag azon.

A gyógyítás tekintetében tehát az anyagi test szerepe fontos, de nem kizárólagos. A tudományos kutatás számára a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy a finomabb testeket leginkább már csak az egyén ismerheti fel önmagában, tehát azokat mérni, vizsgálni nem igazán lehetséges. A tudat alapú valóságmodellel az alternatív gyógyászat tudományosan is igazolható, mert elismeri a nem fizikai testek létezését. Így lehetőséget, teret ad azok kutatására, elveinek megismerésére, és a mindennapi felhasználás természetessé válhat. A kvantumgyógyítás alkalmazását pedig Te magad is megtapasztalhatod a gyakorlatban.

A kvantumszemlélet gyógyításban történő felhasználásának a lényege röviden összefoglalva tehát a következő.

Ha bármilyen testi elváltozás jelenik meg, azt nem szabad leszűkíteni a fizikai test formájára, hanem egységben kell vizsgálni a különböző testek tekintetében is. Meg kell keresni, mi az, ami a mentális-érzelmi testben túlzott diszharmóniát okoz. Ha az megszűnik, akkor a kialakuló egyensúly és harmónia természetes módon a fizikai testben is megnyilvánul. A betegségként aposztrofált fizikai testi elváltozás egyszerűen egy feszültég a finomabb testekben, amely túllépett egy bizonyos tűréshatárt. A legfontosabb cél a kvantumgyógyításban, hogy harmóniát teremts a különböző finomságú testek között, s létrejöjjön a belső egyensúly.


Dr. Hamer szerint  szigorú természettudományos feltételeknek megfelelően is megállapítható, hogy az ún. megbetegedés csak érzelmi konfliktus következtében alakul ki, és az elváltozásnak (biológiai) értelme van! A túlélést és fajfenntartást elősegítő értelme. Egy különleges konfliktushelyzetben, egy megoldhatatlannak tűnő stressz-helyzetben, ahol érintettnek (szenvedő alanynak, netalán áldozatnak!) érezzük magunkat, szervi elváltozással reagálunk!

http://users.atw.hu/bubutacsi/ismtan/itbio/biologia2.htm


Megjegyzés

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer belgyógyász szakorvos, fizikus és a teológia magisztere


Quantum Balance

A kvantumszemlélet gyakorlati szintű felhasználására jött létre a QUANTUM BALANCE MÓDSZER (QBM). amely egy harmonizációs eljárás, és az egyensúly és belső Béke létrejöttében segít, ami minden gyógyulás alapja. Többek között megtanítja azt az ősi módszert (az éber Figyelem), amellyel harmonizálhatod az anyagi és nem anyagi testek működését és egymáshoz való viszonyát. Az elsajátításával és alkalmazásával képes leszel a kvantumgyógyítást a gyakorlatban is megtapasztalni és alkalmazni.

Az elme és a tudat egyensúlya, valamint a tudatos figyelem és szándék energiája kvantumszinten képes változást létrehozni a kvantummezőben, s ennek a változásnak természetes következménye a mentális blokkok feloldódása, a stressz megszűnése, vagy a fizikai testen megjelenő gyógyulás. A finomtestek folyamainak felismerése sok gyakorlást és tapasztalatot igényel, de bárki számára elérhető és megtanulható. Nem kell hozzá orvosi diploma vagy különleges gyógyítói képességek, egyszerűen csak nyitottság, kíváncsiság és befogadó elme és szív

A Quantum Balance Módszer (QBM) talán a legfiatalabb, s így ma még kevésé ismert. Azonban egyre többen ismerik fel a kvantumszemlélet előnyeit, s használják a mindennapi életben. Abban különleges, hogy a modern tudomány elméleti eredményeinek és a hagyományos szellemi utak gyakorlatának összehangolását hozta létre. Megmutatja számodra, hogyan hozd létre az egyensúlyt az anyagi világba ágyazott fizikai tested és elméd, valamint a kvantumdimenzióból születő Tudat között. Ez az egyensúly tesz képes téged arra, hogy képes legyél az öngyógyító folyamatok kiteljesítésére és haladóbb szinten mások gyógyítására.

Oktatás

Quantum Balance gyógyítás elmélete és gyakorlata

Információs és Kvantumgyógyítás alapelvei A Tudat Alapú Tudomány pszichológiája és világképe, Az Elme és Tudat fontossága, A Hit szerepe a gyógyításban, elengedés, figyelem, szándék, ragaszkodás, kötődés, szabadság, Hit és illúzió, Erős és gyenge „kvantummérés”, kvantumugrás, nem folytonos változás, nem lokális kapcsolatok, nem helyhez kötöttség.

 

Oktatás szervező és előadó

Az Ébren-Lét Közhasznú Egyesület és a Quantum Balance Nonprofit Kft. Az oktató: Szatmári L. Miklós Quantum Balance tanácsadó és tréner.

http://kvantumszemlelet.hu/tanfolyamok