Történeti események és gondolatok Pünkösd ünnepéről

A mai emberek nagy részének pünkösd jelentése: munkaszüneti nap, hosszú hétvége… És mi a lényege? Vagy az ünnepnek nem kell, hogy lényege legyen, elég, ha csak nem kell menni dolgozni? 
A karácsonnyal és a Húsvéttal szemben a pünkösd ünnepe nem üzlet. A pünkösd lealacsonyodott egy hosszú hétvégére, mely alatt a családok egy része kirándulni indul, esetleg a kerti, vagy víkendház körüli nyár eleji nagytakarítást végzi el, egy másik része pedig felkészül az iskolai év utolsó rohamára.
Angliában a Pünkösd hétfő (Whitsun Monday): ünnep, áruházak zárva tartanak. de nem munkaszünet.
Németországban 2019. június 10.(hétfő) Pünkösd (Pfingstsonntag) – országos munkaszünet minden tartományban

Az első pünkösd eseményeiről azt olvassuk, hogy az apostolokat először részegeknek gondolták, majd a jelenlévők közül mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni, és végül azon a napon háromezren tértek meg. A pünkösd nem más, mint az egyház születésének napja, az a nap, amikor megalakult Jeruzsálemben az első gyülekezet, amely már nemcsak Jézus közvetlen tanítványaiból, hallgatóiból állt, hanem azokból, akik hallották a feltámadás evangéliumát és befogadták, megértették.

Napjaink világa az előző korok világától semmiben sem különbözik, bár a technika és a módszerek sokat fejlődtek, de az ember ugyanaz maradt. Nem kívánt mást a korábbi korok embere, mint a mai. Mindig önmaga boldogságát kereste és keresi az ember! Sokszor úgy véli a korszellemből kiindulva, hogy ennek érdekében nem lehet mást tenni csak azon az úton járni, amelyen a nagytöbbség.

A pünkösd ünnepe, azonban, a Lélekről szól, mely újra és újra közel hozza az emberek életét Istenhez, Pünkösd a mindennapi élet ünnepe, amely nem a megszerezhető javakra irányul, hanem azzal ellentétesen, a belső világunkra arra az indulatra, amely az életünket mozgatja, mely kihat a minket körülvevő világra. Ezen indulatot nem lehet pénzen megvenni, erre időt kell szánni! Az idő pedig napjainkban a legfontosabb, hiszen mindenki csak rohan. Az idő, amit az embernek önmagára és családjára kell(ene) fordítania valahogy mindig halasztódik. Pedig az önmagunkra fordított időben szükséges lenne a lelkünk tisztántartásával is törődni, újra és újra megvizsgálni, vajon minden rendben van-e körülöttünk. Az önmagunkra fordított idő azonban csendességet jelent, olyan tevékenységet, amelyben nem a fizetésünket költjük el, hanem lelkünket tisztítjuk meg a heti, havi vagy akár évek óta magunkkal hozott szennytől. Ilyen értelemben a pünkösd a lélek tisztító tűze is.

Pünkösd története
A pünkösdi történéseket sokan a keresztény egyház alapításaként is értelmezik, hiszen az eseményeket követően sokan csatlakoztak Jézus követőihez. A pünkösd jelentősége tehát abban áll, hogy Jézus mennybemenetelét követően a tanítványok immáron nem rejtőzködtek tovább, hanem elkezdték terjeszteni a tanítást az emberek között. Ez lehet a jelentése a különféle nyelvek jelenlétének is: a tanítás, az evangélium a Szentlélek segítségével bárki számára átadható, megérthető. A keresztény tanítás tehát az egész emberiség számára elérhetővé válik, ezért tekintik az első keresztény pünkösdöt az egyház születésnapjának.

Nem volt véletlen, hogy pünkösdkor a Szentlélek hatására összegyűlt tömeg elé Péter apostol állt ki. Pünkösdi beszéde természetfölötti volt, és háromezer zsidó fogadta el Jézust Messiásnak. Péter azt mondta: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Azoknak a Krisztus-követőknek akik a világ és a kereszténység összeházasításán fáradoznak, észre kell venniük, hogy Péter, ahogy utána a többi apostol is, nem bűnösöket simogató, behízelgő beszédeket mondtak a hallgatóságnak, hanem úgy szolgálták az Igét, hogy számos hallgatójuknak a szívében bűn bánat jött létre. Péter a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: "Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!"

Ma olyan „ébredési” összejövetelekről hallani, amelyeken az igazán megtértek megkeserednek, a bűnben élő keresztények és a bűnösök pedig vidáman szórakoznak, sőt lányok fiúk ölében ülve, nem egyszer nemi vágyaikat szabadon engedve hallgatják a színpadi fecsegőket. Így játszadoznak a kegyelemmel, és csodálják azt a laza buli légkört, amit az hoz létre, hogy mindenki azt tesz, amit akar. Ez lenne szerintük az a reform, amire fiataljaink vágyakoznak. Ezzel szemben az első pünkösdkor az igaz hívők számára nem elhagyható esemény történt nevezetesen az, hogy Jézus Krisztust elfogadó embereket Péter felszólította: „szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől” (Csel 2:40). Vagyis az apostol Jézus melletti, bűn nélküli elkötelezettségre hívta a neofitákat.(a vallás újsütetű híveit)

Pünkösd magyarázata
Pünkösd a húsvét utáni ötvenedik napon, a hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli. A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában A katolikus pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, Pünkösd a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetséges dátuma: május 10-11., a legkésőbbi pedig június 13-14.
Az ünnep, neve a görög pentekosztész 'ötvenedik' szóból ered. ami utal a húsvét utáni 50. napra. A magyar pünkösd szó is ebből származik.

Festmény: Kisléghi Nagy Ádám Kossuth-díjas festőművész. Szentlélek eljövetele

A pünkösd eredetileg zsidó ünnep, a Pészah szombatját követő ötvenedik napon. Előbb a befejezett aratást, később pedig a Sínai-hegyi mózesi törvényhozásra vonatkozó ünnepet jelenti. A Biblia szerint ezen a napon Jézus lelke leszállt az égből Szentlélek formájában, és óriási szélvihar kíséretében kiáradt az apostolokra és megszentelte őket.
Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra. Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték, megalakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.

Magyarázat: kereszténység tanítása szerint a Szentlélek az Isten lelke, a Szentháromság harmadik személye. A Szentháromságban hívő keresztények szerint a Szentlélek „valóságos személy”, bár nem testesült meg. A nyugati keresztények szerint az Atyától és a Fiútól (Jézus Krisztus), a keleti keresztények szerint pedig az Atyától származik („az Atyától, a Fiú által”). Ez vezetett el az ún. filioque-vitához, mely 1054-ben a keleti s nyugati keresztények közötti szakadás egyik okává lett.

Az egyháznak a karácsony, a húsvét után ez a harmadik fő ünnepe, ennek ellenére valahogy egy kicsit mostohán bánunk fele. Nem alakultak ki körülötte olyan hagyományok, olyan szokások, mint a karácsony vagy a húsvét körül. Nehéz megfogni ezt az ünnepet. Mi az, hogy Szentlélek, mi az, hogy lángnyelvek formájában? Talán ez is teszi nehézzé megértését, hiszen a karácsonynak is és a húsvétnak is van egy sokkal kézzelfoghatóbb, materiálisabb valósága.
Az emberi élet számára a születés és a halál, sőt a feltámadás gondolata rendkívül közel áll, de a Szentlélek megjelenése nagyon is nehezen érthető. Egyébként a zsidó pünkösdnek a hatására évszázadokon keresztül szokás volt az is, hogy zöld ágakkal díszítették a templomokat. Nagyon sokáig megmaradt ez a hagyomány az evangélikus egyházban is.

Csiksomlyói bucsu
A magyar nyelvterületen a legjelentősebb pünkösdhöz kapcsolódó szokás a csíksomlyói búcsú. Csíksomlyó már a 15. századtól fogva jelentős búcsújáró hely volt, Mária kultusza virágzott a székelyek körében. Igazi jelentőségét azonban akkor nyerte el, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem 1567-ben haddal támadt a katolikus székelyekre, és arra akarta kényszeríteni őket, hogy vegyék föl az unitárius hitet. A Csíksomlyón összegyűlt katolikus székelyek a pünkösd előtti szombaton Szűz Mária segítségéért imádkoztak, és legyőzték a fejedelmet. A csata után a győztesek nyírfaággal ékesítették föl lobogóikat, és úgy vonultak a csíksomlyói templomba hálát adni a győzelemért. Megfogadták, hogy ezt követően minden évben hálát adnak a győzelemért, és a pünkösd előtti szombaton elzarándokolnak Csíksomlyóra. Ezt a szokást ma is tartják, évente több százezer hívő tesz zarándokutat Csíksomlyóra. (Foto: A pünkösdirózsa a kerti bazsarózsa egyik termesztett fajtája)

Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegyhely Csíksomlyón található. csíksomlyói búcsú hagyományáról a 15.századból maradt fenn az első írásos emlék, amely beszámol a pünkösdi zarándoklatról. A katolikus hívek pünkösdszombatra érkeztek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után felvonultak a két Somlyó-hegy közé. A népszokás ma is élő hagyomány, a csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát.. Európa és a világ számos országából ilyenkor több százezer zarándok látogat a helyi kegytemplomhoz, Manapság 5-600 ezer hívő is eljön a világ minden tájáról. A csángók, a székelyek, a magyarok együtt imádkoznak a Szűz Anyához, sokan nyírfaágat tartanak a kezükben, amit Mária szimbólumnak tartanak. A körmeneten gyakran felcsendül a Boldogasszony anyánk és a Székely himnusz.

Pünkösd az egyház megalakulásának az ünnepe és ennek a közép-európai katolikus találkozónak is végső soron az egyház nemzetköziségének, az összetartozásának a kifejeződése, hiszen nyolc közép-európai ország vállalkozik arra, hogy egyrészt a kiengesztelődés, az együvé tartozás, az egymásért való imádság, közös program rendezésben akarják megmutatni azt a lelki összetartozást, amit számukra a katolikus hit jelent - mondta Dr. Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára.
A katolikus egyház számára nem új dolog a nemzetek fölötti gondolkodás, hiszen maga a katolikus szó is azt jelenti, hogy egyetemes, más szóval az egész világban jelenlévő egyházról van szó. Azért egyetemes, mert a katolikus egyházhoz bárki, bármilyen származású ember csatlakozhat. Ez a felfogás a Krisztus utáni első században forradalmi volt, mert majdnem minden népnek, államnak sajátos hitvilága volt. Így például a zsidó valláshoz csak izraeliták - a választott nép tagjai - tartozhattak

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostolok+cselekedetei+2%3A14-47&version=NT-HU
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolicizmus
http://www.ujexodus.hu/tema/punkosd_es_ami_utana_jon
https://www.vaol.hu/hetvege/ismeretlen-e-a-szentlelek-a-punkosdrol-es-annak-jelentosegerol-
https://www.mosthallottam.hu/erdekes/punkosd-eredete-szokasok-hagyomanyok/
http://www.londonkalauz.hu/angol-unnepnapok
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2017/06/03/csiksomlyoi-bucsu-veres-andras-puspok-a-viszalykodas-megszuntetesere-szolitott-fel/
https://erdelyinaplo.ro/csendes-ora/punkosdi-gondolatok
http://www.ppek.hu/konyvek/Suenens_Uj_punkosd_1.pdf