Tudományos megállapítások és hipotézisek az anyagon túli világról
4. rész

Kvantumvilág
A newtoni világképet megrengette a kvantumelmélet Az anyagelvű, dehumanizálódott világ helyére az anyagtalan energia bizonyítékai léptek be. A szilárd anyagi világ a kvantumelmélet tükrében szubatomáris szinten anyagtalanná válik. Mindenképpen kell, hogy legyen a magasabb rezgéseknek egy világa, amelyben csak tiszta energia van, de nincs sem fizikai anyag, sem fizikai energia. Ahogy a tiszta energiahullám rezgése csökken, akkor szubatomi részecskeként jelenik meg a térben, és ezek a részecskék később az anyag építőkockáiként működnek, vagy pedig olyan fizikai energiahullámokként, mint a fény. Az új világkép azt jelzi, hogy az emberi elme önmagában képes hatni az anyagi világon túli valóságra, ami azt jelenti, hogy nincs önmagunkon kívül semmire szükségünk ahhoz, hogy a szellemi valósággal kapcsolatba kerüljünk. A kvantumfizika szerint a tiszta energia szubatomi részecskékké alakításához tudatos elme közreműködése szükséges. Aki a kvantumfizika eredményeit objektíven értékeli, nem állíthatja azt, hogy az evolúció irányító-értelem nélküli, véletlenszerű folyamat.
A mai fizika szerint a tömeg, az anyag és az energia alapegysége a kvantum. ami az atomnál 100 milliószor kisebb. A részecske és  az energia között  nincs lényegi különbség  A kvantum tehát láthatatlan rezgésből áll.

Az emberről alkotott képet a kvantumfizikának köszönhetjük. Az ember itt ugyanis úgy jelenik meg ebben az új világban, mint az energia sajátos és egyedi formában sűrűsödött valósága 
A kvantum medicina adja az elméleti hátterét, amelyre alapozva egy korszerű elektromos készülékkel felmérhető az emberi test sejtjei által kibocsájtott gyenge mágneses mező tudományos elemzés céljából. Így felmérhető és meghatározható a vizsgált személy egészségi állapota és fő problémái.
http://kineziologiakezeles.hu/kezelesek/a-quantum-elv-leirasa/

A kvantumfizikai jelenségek a háttérben zajlanak és közvetlenül nem észlelhetők, hatásuk azonban a makrovilágban is érvényesül. A makro és mikrofizikai jelenségek közötti kapcsolat hasonló ahhoz, ahogy az emberi pszichében kapcsolódik egymáshoz a tudat és a tudattalan. A „tudattalan” azt jelenti, hogy a lelki működésünknek kis része tudatosul, nagyobb része nem. Azt is jelenti, hogy semmit nem felejtünk el teljesen. Elvileg minden emlékünket elő lehet hívni pszichénk „háttérmemóriájából”. Ezt az állítást számos tapasztalat alátámasztja. Wilson szerint a tudatunk, a gondolkodásunk, a hitünk jelentősen befolyásolhatja a szellemi és fizikai állapotunkat, a sorsunkat, sőt a külvilágot is. A modern ember gondolkodása azonban egyre inkább a materialista felfogás felé tendál, így azután a „rászedett bolondok” száma is egyre csökken. Wilson erre példaként hozza fel azt, hogy a Lourdes-i zarándokok között mindössze 63 olyan esetet regisztráltak, amikor az orvosilag biztosan menthetetlen betegek, ahelyett hogy néhány hónapon belül meghaltak volna, utóhatás nélkül tökéletesen meggyógyultak. Úgy látszik, a több millió zarándok között csak 63 olyan akadt, aki komolyan vette Jézus kijelentését, hogyha valaki legalább akkora hittel rendelkezik, mint egy mustármag, képes lehet a hegyeket is elmozdítani. Van olyan vélemény, hogy a tudományos módszerekkel elvileg megszerezhető teljes emberi tudás három részre osztható, s ebből kb. 1%, amit tudunk, kb. 4%, amit nem tudunk, de keressük-kutatjuk a választ, és kb. 95%, amiről azt sem tudjuk, hogy nem tudjuk.
https://www.lelekbenotthon.hu/2003/06/dr-hejjas-istvan-kvantumfizika-es-tudattalan/
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-kvantum-mezo.php

Az új fizikai kutatások  azt bizonyítják, hogy  megdőlt az elmúlt 300 év  során érvényben lévő mechanikus materialista gondolkodás, amely csak a fizikai eszközökkel közvetlenül mérhető anyagot fogadja el létezőnek, és pusztán az anyag  érzékelhető tulajdonságait  és kölcsönhatásait vizsgálja.
A legújabb fizikai kutatások azt bizonyítják, hogy a világegyetem nem csak anyagból áll, hanem  energiaállapotból is, amelyekből hullámformában  kerülnek elő a különböző anyagok  és még az élő szervezetek is ennek az energiaállapotnak  a hullámsűrűségei. Minden egyes anyag és minden élő létező egymással szoros összeköttetésben áll.
A jelenség tudományos magyarázatát  prof. Dr László Ervin (foto) munkáiból ismerhetjük meg 
László, E: The Creative  Cosmos Flooris Books Edingburgh, 1993

Morfikus mezők
Az egész Világegyetemben jelen van egy általunk nem látható, hatalmas tudatmező, más néven morfogenetikus tér.
Azt a hatalmas, mindent átható és mindenhol jelenlévő energiateret értjük alatta, mely képes az általunk ismert anyagi világ létrehozására. A benne található hullám-információk alapján öltött és ölt formát az anyagi világ, a Világegyetem számunkra látható része. Magát a morfogenetikus teret nem érzékeljük, csupán az anyagot. Valójában a teljes valóságból csupán annyit vagyunk képesek megtapasztalni, amennyit érzékszerveink lehetővé tesznek számunkra.

Az olyan ismert erőterek mellett, mint a gravitációs vagy az elektromágneses mezők, világunkban úgynevezett morfikus mezők is léteznek: ezek a láthatatlanul szerveződő struktúrák időtől és tértől függetlenül alakképződési és magatartásmintákat adnak. 
Sheldrake, Rupert (2009). Morphic resonance: the nature of formative causation
Sheldrake, Rupert (2003). The Sense of Being Stared At: and other aspects of the extended mind. New York, NY: Crown Publishers

Max Planck szerint minden forradalmian új tudományos felismerés előbb, utóbb utat tör magának, csak ehhez meg kell várni, míg kihal az a nemzedék, amely nem képes az új gondolatokat befogadni
Max Planck 1900-ban felállított hipotézisével a kvantummechanika tudományának elindítójává vált. Ennek fényében meglepőnek tűnik, de igaz, nem hitte el, hogy a fény energiaadagokban, kvantumokban terjed. Olyannyira nem, hogy 1913-ban Albert Einsteint a Porosz Tudományos Akadémia tagjainak sorába ajánló értékeléséből nem marad ki elmarasztaló véleménye.
A tudatunkat nem az agyunk hozza létre, mi több, a testünktől teljesen függetlenül is képes létezni. Ez azt jelenti, hogy az anyagon felül is van élet.. A lélekről való tudásunk nem gyarapodik. A lélek helyére becsempésszük a tudat fogalmát sőt sokszor a tudatot azonosítjuk a lélekkel  Lélekkel akkor rendelkezik az ember, ha tudata van, felismeri  önmaga létezését, és reflektál is önmagára vagyis a cselekedeteire, gondolataira, érzelmeire, ösztöneire, valamint más emberekhez, ideológiákhoz való viszonyára

A világunkat atomok alkotják, Kiderült, hogy az atom is részekből áll, van atommagja, és az azt körülvevő tér, az elektronfelhő. Fény derült az ún. szubatomi részecskékre is. Rájöttek, hogy az atom magjában protonok, neutronok, és ennek a terében elektronok találhatók. Aztán ezeket a kis részecskéket is tovább sikerült bontani ún. kvarkokra, és így tovább…

Ma már tudjuk, nem létezik legkisebb anyagi részecske, az atomot tovább és tovább bontva, végül eltűnik maga az anyag, csak energia hullám marad. Az egész Világegyetemet tehát, különböző frekvencia tartományú energia hullámok alkotják. Ebből áll minden, az is, amit látunk és az is, amit nem. Amit mi anyagnak érzékelünk, az nem más, mint az energia hullámoknak egyfajta megjelenési formája, azoknak kellő szintű besűrűsödése. Az energia hullámok állnak össze tehát az atomok alkotóelemeivé, azok pedig az általunk érzékelhető világunkat építő atomokká. Tehát minden, de minden, valójában energia hullámokból áll, melyből nagyon sok fajta létezik. A különböző energia hullámok rezgésszámukban, frekvenciájukban különböznek egymástól és mindig a magasabb frekvenciájú képes hatni az alacsonyabbra.
https://ewk.hu/_userfiles_/egeszsegsuli/Balogh%20B%C3%A9la%20A%20V%
C3%A9gs%C5%91%20val%C3%B3s%C3%A1g.pdf

Jelenlegi ismereteink szerint a tudat frekvenciája a legmagasabb, így ebből következik, hogy az képes hatni minden másra. Így képes a tudat energia hulláma, más energia hullámokra hatni. Irracionális, hogy véletlenül, céltalanul alakult ki a Világegyetem, benne véletlenül kialakul a biológiai élet feltételeit biztosító hely, a Föld, azon pedig megjelenik egy kezdetleges életforma, ami végül az emberi fajban teljesedik ki. Mindennek a létrejöttéhez tudatosság, vagyis tudat szükséges. Így a fentebb említett egyfajta energia, amely képes létrehozni az anyagot, nem más, mint a tudat energiája.

A világunk tehát nem anyagi (ahogy eddig gondoltuk), hanem energiahullám természetű, az anyag csupán az energiahullámok megfelelő mértékben besűrűsödött állapota. A tudat is energiahullám és teremtő erejű, ezért feltételezhető, hogy a világegyetem nem más, mint egy nálunk sokkal magasabb értelmi szinten lévő valaminek/valakinek a tudatában megfogant majd egyfajta módon megteremtett egység. A megteremtőt neveznénk, hétköznapi értelemben, Istennek.
Mindannyiunk tudata e megteremtőnek a "gyermeke", tehát a morfogenetikus térnek, a közös tudatmezőnek a része, hasonló teremtő erővel felruházva, csupán a (hierarchiai) rendszerben elfoglalt helyünknek megfelelő mértékben. A tudatunkat nem az agyunk hozza létre, csupán felfogja azt a közös tudatmezőből, képessé teszi azt (tehát például bennünket), az általunk ismert anyagi világban való megnyilvánulásra.
https://tudatostudat.blog.hu/2016/08/25/a_letezes_nyomaban_1_resz_epitoelemek
https://tudatostudat.blog.hu/2016/08/25/a_letezes_nyomaban_2_resz_tudat_lelek_-test
https://tudatostudat.blog.hu/2016/08/25/a_letezes_nyomaban_3_resz_a_kozos_tudatmezo_és_az
_egyeni_tudat

Morfogenetikus mezők összessége a morfikus mező
Néhány évtizede sikerült bebizonyítani egy különleges tér létezését. A morfogenetikus mező olyan akár a gravitáció vagy az elektromágneses tér, szabad szemmel nem látható, de hatása mégis érezhető. Befolyásolja az anyag működését és meghatározza annak létezési és működési formáját. A mezőnek a létét bizonyítják olyan megfigyelések, mint a századik majom kísérlet. Az információ, a tudás, amire rájöttek a majmok, bekerült az egységes mezőbe és onnan más majmok is le tudták hívni.
A morfogenetikus mező következménye a madarak V-alakban repülése, a madarak és a halak vándorlása, a hangyák, méhek szerveződése, stb. Az emberek is létre tudnak hozni információs tudatmezőket. A morfogenetikus mező az agyunkon kívüli memóriánk. Innen, ellazult tudatállapotban, amikor gondolkodunk vagy meditálunk, le tudunk hívni információkat. Mi is folyamatosan töltjük ezt a mezőt. Minden cselekedetünk, gondolatunk megjelenik ebben a virtuális térben.

Külön információs mezeje van a különböző ideológiáknak, társadalmi rendszereknek, politikai irányzatoknak, de még egy focicsapat szurkolóinak is. De saját tudati mezővel rendelkeznek a betegségek is. A morfogenetikus mezők összességét  morfikus mezőnek nevezzük. Ezt a nagy, közös tudástárat az Univerzum hozta létre. Minden és mindenki kapcsolatban áll vele. Az ember maga is hoz létre információs mezőket. A világban végtelen sok morfogenetikus mező van. Egyik sem jó vagy rossz. Az emberek energiájából táplálkoznak, ezért minél több ember csatlakozik egy tudati mezőhöz annál nagyobb lesz. A közös összefogás vagy a közös ima képes megváltoztatni a világ eseményeit. Felhasználhatjuk ezt a morfogenetikus mezőt arra, hogy saját életünket a lehető legjobbá tegyük. Dr. Kézdi Andrea www.spiritflow.hu

Létezőnek feltételeznek egy nem anyagi alapú kapcsolatrendszert. Ehhez pedig létezni kell egy mezőnek, amely összekapcsol mindent mindennel. Gondolatainknak a rezgései testünkre és a lelkünkre egyaránt hatással vannak, befolyásolják közérzetünket és viselkedésünket
Minden élőlényt összekötnek ezek a mezők és ezzel a kötelékkel magyarázható a telepátia jelensége is. A telepatikus képesség például az, amikor megérezzük, ha valaki hátulról mereven néz bennünket (Rupert Sheldrake)

A morfikus mező létezésének bizonyítéka
1986-ban az amerikai légierő megismételte a Michelson/Morley kisérletet. Publikálták az eredményt a tekintélyes „Nature" tudományos folyóiratban. 
Összefoglalva, a mező létezik, a mező ott van! 1986 augusztusában jelent meg a cikk a "Nature" folyóirat 322.számában.
NASA épített egy szatellitet, amit kiküldtek az űrbe azért, hogy megmérje azokat a mezőket, amiket mi nem láthatunk a szemünkkel. Úgy hívják Chandra Obszervatórium. A Chandra visszaküldött információkat, amelynek alapján bizonyított, hogy nincs üres tér.

Nature-ben ismertették az USA kísérletét, aminek eredménye szerint a mező létezik. Nincs üresség, hanem van egy energia mező, ami mindent összetart. A mi testünk és világunk ennek a mezőnek a megtestesítője. Az érzés  és a hit össze van kötve.  A hit a kvantum lehetőségeket vagyis, amit mi elképzelünk  lefordítja a valóságba.  A kvantum lehetőségek pedig hullám formában léteznek. Einstein azt mondta, hogy a mezőn, elektromágneses mezőt kell érteni, ami mindent összekapcsol és ami meghatározza, hogy az atom hogyan viselkedjen.

Max Plank Nobel díjas német fizikus 1944-ben Firenzében „Az anyag lényege” c előadásában többek között azt mondta: „Mint egy olyasvalaki, aki egész életét a legtisztább tudománynak és az anyag vizsgálatának szentelte, ennyit mondhatok, az atomokkal kapcsolatos kutatásaim eredményeként: anyag önmagában nincsen! Minden, ami anyag, egyfajta erő által keletkezik és létezik. Fel kell, hogy tételezzük, emögött az erő mögött, egy tudatos és intelligens Elme létezését.

Prof.Dr. Sheldrake szerint a morfogenetikus mező, - amelyet László Ervin professzor úgynevezett pszi-mezőnek hív - "felelős" a telepatikus jelenségekért (Jung és Assagioli ezt a mezőt kollektív tudattalannak nevezi).
Ezzel a mezővel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, akár tudunk a létezéséről, akár nem. És a mező hat ránk, mint ahogy mi is a mezőre. Minden egyidejűleg történik. A térbeli távolságok lényegtelenek
http://hu.scribd.com/doc/212270335/Dr-Diethard-Stelzl-Ho-oponopono

Dr. Sheldrake  számtalan kutatási területen vizsgálta az addig megmagyarázatlan jelenségeket: az állatok telepatikus képességétől az élőlények előérzetén át a kismamák és gyermekek közötti telepátiáig. A parapszichológia területét elkerülve minden korábbi tudományos munkásságot felülmúlva nem laboratóriumi vizsgálatokat végzett, hanem természetes körülmények között vizsgálta és elemezte a történéseket és összegezte a korábban megfigyelt nagyszabású természetes események tapasztalatait.

Rupert Sheldraker, a Royal Society (az angol Királyi Természettudományos Akadémia) korábbi kutatója és a Cambridge-i Egyetem biokémiai és sejtbiológiai tanszékének egykori igazgatója, számos könyv szerzője. Két jól ismert munkája The Rebith of Nature (A természet újjászületése) és a New Science of Life (A földi élet újfajta tudományos megközelítése) című kötet. Rupert Sheldrake Londonban él.

Az, hogy a természetes evolúció során, a véletlennek köszönhetően  jött volna létre ez a morfikus mező,  nemcsak nagyon valószínűtlen, de  ütközni látszik   fizika általunk ismert  törvényeivel. Ilyen hálózat megalkotása  mögött  jogosan feltételezhető  magasabb rendű intelligencia. (Dr. Héjjas István) 
Az emberi társas csoportok (pl. családok) egyfajta kollektív emlékezetet örökölnek ezen mezők révén. A kollektív tudattalan hordozza az emberiség felhalmozott ősi tudását. Mozart például az egyik feljegyzésében arról ír, hogy  fogalma sincs honnan jöhet  a sok gyönyörű dallam, ami ott zsong  fejében.  -   Bach pedig kijelenti, hogy „Soha életemben nem szereztem semmilyen zenét . A zene Istentől jön, én csak lekottázom”

Sheldrake (foto) szerint most egy evolúciós univerzumban élünk, ahol már nem lehetséges tagadni tudományos és szkeptikus téren sem, hogy minden mindennel illetve mindenki mindenkivel összefügg. A professzor szerint ugyanis a jelen tevékenység mintáit meghatározzák a múltban bekövetkezett minták és ezek alapján minden egyes egyén, vagy egyed – legyen az bármilyen élőlény – a kollektív emlékezet részét képezi. Annak nemcsak hordozója, hanem továbbadója is egyben. A legkülönlegesebb azonban, hogy ezek a morfikus területek képesek a körülöttünk lévő organizmusok, élőlények útján akkor is hálót alkotni, ha az adott egyedek között rendkívül nagy távolság van.
1952-ben a Koshima japán szigeten végeztek kísérletet makákókkal természetes élőhelyükön. Homokos édesburgonyát adtak nekik, amit nem túl nagy örömmel, de elfogyasztottak. Egyik makákó rájött, hogy a homokot le lehet mosni, és így minden probléma nélkül élvezhető az étel. A tudás apránként elterjedt, főleg a fiatalabb egyedek között. Amikor azon egyedek száma, akik megmosták a burgonyát, elért egy kritikus értéket, a tudás sokkal gyorsabban kezdett terjedni, mint az logikusan következett volna, hirtelen szinte az egész makákó törzs rászokott a krumpli mosásra, sőt a szokás ekkor hirtelen megjelent a tengerentúl Takasakiyamaban is. Ezt a kritikus értéket hívják a Századik majomnak. Kétkedők és éljenzők bőven akadnak! Sheldrake szerint a morfogenetikus mező, – melyet László Ervin professzor úgynevezett pszi-mezőnek hív – felelős a telepatikus jelenségekért. Jung és Assagioli ezt a mezőt kollektív tudattalannak nevezi.
Ezzel a mezővel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, akár tudunk a létezéséről, akár nem. És a mező hat ránk, mint ahogy mi is a mezőre.

A megérzés, a telepátia nem paranormális tevékenység, hanem a mátrix meglétének bizonyítéka.
https://emelkedjfel1.blogspot.hu/2015/10/a-morfogenetikus-mezo-avagy-matrix.html

Sheldrake professzort az is foglalkoztatta, hogyan válik az egyetlen kiinduló sejtből élőlény. Hogyan lehetséges, hogy ami egyetlen sejtből indul, abból a végén levél lesz, szár és virág? A tudomány minderre a sejtek örökítő anyagában, a DNS-ben találta meg a magyarázatot, mondván, a különböző fajok egyedfejlődésük során egyszerűen génjeik utasításait követik.
Sheldrake szerint azonban könnyen rájöhetünk, hogy ez a magyarázat nem kielégítő. „A test valamennyi sejtje ugyanazokat a géneket tartalmazza. A testünkben ugyanaz a genetikai program van jelen a szem, a máj és a kar sejtjeiben. Ugyanaz a lábunkban. Ám ha a sejtek programozása azonos, hogyan fejlődnek mégis annyira eltérően?”  tette fel a kérdést leghíresebb, Az élet új tudománya címet viselő könyvében. És rögtön meg is adta a választ: az alapmintát a morfogenetikus mezők szolgáltatják, ezeknek az ereje irányítja úgy a növekedőben lévő szervezet fejlődését, hogy az fajának többi példányához váljon hasonlóvá. A DNS tehát nem a szerveződés forrása, hanem sokkal inkább csak egyfajta „vevőkészülék”, amely mező utasításait fizikai formába önti.

Sheldrake teóriája szerint egy forma létezése önmagában megkönnyíti azt, hogy valahol másutt egy hasonló forma jöjjön létre, és minél gyakrabban fordul elő egy jelenség, annál valószínűbb, hogy újra megtörténjen.

A  mező határozza meg, hogy a részecske hogy viselkedik. Amit ma a tudomány tud, az az, hogy ha megváltoztatod az elektromos vagy mágneses mezőt, megváltozik az atom. A szív és az agy hozza létre a legerősebb elektromos és mágneses mezőt. A szívben ott, ahol az érzés van. A szív elektromos mezeje 100 -szor erősebb, mint az agyé. A szív mágneses mezeje 5000-szer erősebb, mint az agyé. A szívünk hozza létre azokat a mezőket, amelyek megváltoztatják a testünket.

Az elektromos eszközök képesek lesznek mérni a tudatosságot. Ennek a felfedezésnek alapján a Princetoni Egyetemen építettek 40 darab eszközt, amit a Föld egész területén helyeztek el, minden kontinensen. Ezáltal az eszközök mérni tudták az emberi tudatosság szintjét és az így nyert infókat az  eszközök egy –a Princetoni Egyetemen lévő  – központi számítógépbe küldték el.  Ilyenformán a tudósok láthatták a mérések közötti szintkülönbségeket az emberi tudatosságban az egész világon. Bármelyik pillanatban. 2001 szept. 10-én már látták a másnap bekövetkező tragédiát

A kérdés az, hogy hogyan alakul majd ki egy új keret, egy új civilizáció, hogyan fúvódhat föl egy új „buborék”, és milyen lesz ez a buborék. Hogyan töltődik fel majd újra jelentéssel a Jó és Rossz, az Igazság és Igazságtalanság, az Igaz és a Szép fogalma; hogyan alakulnak ki majd az emberi magatartás új princípiumai; hogyan lesznek az emberek újra képesek csak valamelyest is higgadtan szembenézni az elmúlással és halállal; hol és hogyan fedezhetik majd fel életük értelmét.
Nem könnyű választ találni ezekre a kérdésekre. Nem volt könnyű feladat ez hajdanában sem, a kereszténység korai évszázadaiban, vagy amikor a modernitás kora volt kibontakozóban, de különösen nehéznek ígérkezik most, amikor az úgynevezett „kvantumuniverzum” körvonalai vannak kirajzolódóban.
Amit jelenleg tudunk a kibontakozóban levő kvantumuniverzumról, az nem nagyon biztató. Nem utolsósorban azért, mert egyre nehezebbé teszi az emberek számára, hogy megtalálják a helyüket, a szerepüket, az identitásukat, a fontosságukat egy olyan világban, amely egyre inkább érthetetlenné válik számukra. Hagyományos tájékozódási pontjaik eltűnése, életük növekvő bizonytalansága kimerítheti intellektuális és érzelmi energiájukat, megtörheti dinamizmusukat. Olyan emberek és társadalmak pedig, akik és amelyek úgy érzik, hogy életük céltalan és értelmetlen, vajon képesek lesznek-e arra, hogy válaszoljanak a 21. század kihívásaira?
https://mersz.hu/dokumentum/matud__342
Hankiss Elemér az MTA doktora, szociológus
Kvantummechanika és az élet értelme
Quantum Mechanics and the Meaning of Life

Referenciák
http://mul.hu/magazin/464-rupert-sheldrake-a-morfogenetikus-mezo-letezik
http://tudomany.blog.hu/2016/09/16/mindenki_irracionalis
http://www.ezotop.hu/vilagunk/item/1941-szinkronicitas
http://www.matrixdrops.com/hu/hirek-matrix-drops/a-morfogenetikus-mezok-es-a-matrix-informacios-kvantummezok-letezesere-bizonyitek
http://netchicken.hu/blog/item/a-morfikus-mezo-elmelete
http://rejtelyekszigete.com/morfogenetikus-mezo-termeszete
http://www.harmonet.hu/psziche/65532-hogyan-mukodik-a-morfogenetikus-mezo.html
http://boldognapot.hu/blog/rupert-sheldrake-amiben-hiszek-az-meg-akkor-is-igaz-hogyha-nem-tudom-bizonyitani/
https://ja.scribd.com/document/124137142/A-pszi-mez%C5%91-elmelete-es-osszefuggesei-a-parajelensegekkel
http://www.laszloerika.hu/hu/konzultacio/milyen-temak-merulhetnek-fel-egy-konzultacion-//morfogenetikus-mezo/
http://lelekszinter.hu/a-morfogenetikus-mezorol

http://nelegybeteg.hu/tanulmany-kvantum-mezo.php
http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk2.php
http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk1.php
http://www.nelegybeteg.hu/tudastar-lelki-egeszsegunk1.php
http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-onmegvalositas.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk4.php