Karácsony 2019. Ünnepi emlékezés Jézus születésére

A karácsony egy keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Magyarországon a szocializmus idején a vallásos hátterű ünnepet fenyőünneppel helyettesítették. A fenyőfa állításnak azonban nincs semmi köze Jézus születésének megünnepléséhez. A vallásellenes harc jegyében felhívták a figyelmet arra, hogy ki kell iktatni az emberek tudatából azokat a "tévtanokat", amelyek szerint a Karácsony Jézus születésének az ünnepe. A nem vallásos, de a keresztény kultúrkörbe tartozók számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi. Karácsony ünnepén összejövünk, őszintén kérdezünk, érdeklődünk, mesélünk, felidézünk a gyerekkori kedves emlékeket. Karácsony jó alkalom arra, hogy megbocsátunk, elismerünk, elfogadunk, megértünk és egyetértünk. Én olyan családi környezetben nőttem fel és piarista szellemű iskolai nevelésben részesültem, ahol fontosnak tartották a karácsonyi ünneplés áhítatát. Ezt az érzést próbáltam tovább adni gyermekeimnek és a mai családtagjaimnak. A szocialista rendszer enyhülésével a fenyőünnep elvesztette a jelentőségét, annak ellenére, hogy az akkori politikában még megmaradt fenyőünnepnek. Végül 1988-ban teljesen megszűnt, és ismét a tradicionális keresztény karácsony lett a tél legfőbb ünnepe Magyarországon.

Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a Napkeleti Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. Karácsony megünneplése a kereszténység terjedésével az egész világon elterjedt, bár vannak természetesen különbségek az egyes országok szokásai között. Míg advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. A képzőművészetben, a zenében talán a legtöbbször feldolgozott téma. (Festők: Caravaggio, Gauguin, Rubens: a pásztorok imádása, Albrecht Dürer: A három királyok imádása.

Költők: Ady Endre - A Jézuska tiszteletére, Juhász Gyula – Karácsony felé, Tóth Árpád: Karácsonyi emlék Kosztolányi Dezső: Karácsony József Attila: Karácsony Tompa Mihály: Karácsony estéjén.

Zeneszerzők: Liszt Ferenc: Christmas-Tree Suite,  J.S. Bach: Pastorale, from Christmas Oratorio, H Berlioz: Shepherd’s Farewell, from The Childhood of Christ, B Britten: A Ceremony of Carols

Máriáról, Jézus anyjáról
Mária édesanyja Anna volt, édesapja Joákim egy gazdag gyapjúkereskedő.. Egész idősek voltak, mikor Isten megajándékozta őket Máriával. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége. Mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak.
Húsz évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük Az angyali látomásban kapta azt az üzenetet, hogy Joachim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az Aranykapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indított arra, hogy a templomba menjen.
Joachim és Anna az Aranykapunál találkoztak, boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek, visszatértek otthonukba, Názáretbe. A hagyomány azt tartja, hogy a gyermek Mária Kr. e. 15-ben született Názáretben.
Mária édesanyja Anna még élt, amikor a Szentcsalád Nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jézust.
Mária tehát Dávid házából származott és a zsidóság egyik nagy tiszteletben álló nemesi családjának leánya volt. (Lk 1,27.32).
Máriát 3 éves korában elvitték a templomba, és átadták, hogy ott neveljék. A képzőművészet kedvelt témája, amint Mária fölsiet a templom lépcsőin, s fenn a főpap várja (pl. Tizian). E hagyomány szerint Mária 12 éves koráig a templomban élt. 

Mária názáreti háza két részből állt:– az egyik rész egy sziklába vájt barlang volt, amelyet a mai napig is tisztelnek, a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilikában (foto),– a másik pedig az eléje épített ház. Ebben a házban nevelte Mária és József Jézus Krisztust. Jönnek ide a zarándokok a világ minden tájáról, Ugyanakkor tudatosítják azt a tényt is, hogy ebben a házban végezte a szentcsalád minden egyes tagja a napi teendőket.  Szent Ház és a názáreti barlang építésztechnikai összevetéséből is kitűnik, hogy a két rész összetartozik és egymást kiegészítik. Ezt a tényt megerősítik az újabb történeti, régészeti, művészettörténeti kutatások eredményei is
A sziklába vájt barlang részei Názáretben vannak amely Szűz Mária názáreti háza volt. Hiányzik az eléjére épített ház, amely ma  Loretoban található ..

Jézus apja József
József a Dávid házából származott. (Lk 2,4) Az Újszövetség szerint Szűz Mária férje, és Jézus nevelőapja a Szent Család feje. József jegyességre lépett a fiatal, dávidi származású Máriával, az akkori szokások szerint 18-24 éves kora között. Jézus családfájából (Mt 1,1-- 17) tudjuk, hogy József is Dávid családjából származott.
Még mielőtt a házasságkötésük megtörtént volna, Máriát áldott állapotban találta. Megrendült, aztán egy álomban felszólítást kapott, hogy vegye csak feleségül Máriát, és vállalja a születendő gyermeket. Atyai szerepe abban nyilvánult meg, hogy a Jézus nevet ő adta a gyermeknek.
https://archiv.katolikus.hu/szentek/0815.html

Magyarázat
Dávid, Izrael második királya volt kb. Kr. e. 1010-től Kr. e. 970-ig Nevéhez kapcsolódik az ún. Dávid-csillag. Ó volt az, aki legyőzte Góliátot A Messiásnak a próféciák szerint Dávid házából kellett származnia. .
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-karacsony-igazi-arca2.php

Születés történet
Jézus születésének időpontjára nézve Lukács evangéliuma 2,1-6-ban arról értesülünk, hogy a Megváltó az idő tájt született Betlehemben, amikor Augusztus császár rendeletére adóösszeírást hajtott végre. Arról a vagyonösszeírásról van szó, amelyet i.e. 8-ban Augustus rendelt el, de semmit sem tudunk arról, hogy ez a rendelet mikor érte el Palesztinát, amely akkor római provincia volt. Nagy Heródes még élt, amikor Jézus született, de nem sokkal azután meghalt. 

Josephus Flavius kortárs történetíró részletesen leírja Heródes halálának körülményeit „A zsidók története” című művében. Többek között említi, hogy Heródes egyik utolsó rémtette idején Jeruzsálemben holdfogyatkozás volt. Nem sokkal ezután, húsvét ünnepe előtt Nagy Heródes meghalt. A csillagászok pontosan meghatározták, hogy Jeruzsálemben a húsvéti ünnephez közel eső időben i. e. 4. március 12-én volt holdfogyatkozás. Heródes tehát valószínűleg április legelején halt meg. Számításba kell még vennünk, hogy Jézust születése után 40 nappal bemutatták a templomban, éppen ez idő tájt lehetett a napkeleti bölcsek látogatása. Ezek után történt a menekülés Egyiptomba, ahonnan Heródes haláláról értesülve visszatérhettek Názáretbe.

A felsorolt eseményeknek tehát i. e. 4, április eleje előtt kellett lezajlaniuk. Ezek az adatok vezetnek el Jézus születési idejének megközelítő pontosságú meghatározásához, amely i. e. 5 késő őszén lehetett.

Betlehemtől mintegy 3 kilométernyire található a pásztorok mezeje. Itt jelent meg egy angyal a pásztoroknak, hogy hírül adja nekik a Megváltó születését. Mindezeket számításba véve nehezen képzelhető el, hogy télvíz idején, dec. 25-én a pásztorok kint legyenek a nyájaikkal a szabad ég alatt, hiszen Izraelben télen a hőmérséklet éjszakánként a fagypont alá süllyed.. Számítási hibából adódik, hogy az időszámításunk nem esik egybe Jézus születési évével. Jézus tehát i.e. 5-ben születhetett.
http://szentirascom.blogspot.com/2012/11/jezus-krisztus-szuletese-karacsony-es_27.html

Tudjuk, hogy a Szent Családnak  menekülniük kellett Egyiptomba. Heródes ugyanis parancsot adott a katonáinak, hogy minden 2 éven aluli kis gyermeket meg kell ölniük. Azért tette, mert ezáltal a kis gyermek Jézustól ily módon megszabadul Az angyali figyelmeztetésre Szent Család útra kelt,
A szülőföld iránti szeretetet is meg lehet tanulni a Szent Családtól, mert Egyiptomban a Szűzanya gondolkozhatott volna úgy is, hogy Alexandriában vannak a legjobb iskolák, a Megváltónak mégiscsak jó lenne, ha jó képzést kapna. Józsefnek amúgy is sikerült már egy kis egzisztenciát teremtenie, jól ment a famegmunkáló vállalakozása, egyre több a megrendelés, ezért nem lenne jó visszamenni a poros sárfészekbe, Názáretbe. Jól ellesznek a nagyvárosban.
Milyen szép, hogy a Szent Család hazamegy! Mi fogadhatta őket otthon? Talán 5-6 évig voltak Egyiptomban menekültként. Gondolom, hogy Názáretben a vesszőből, sárból épített kis kunyhójukat elmosta az eső, valószínűleg csak azt a domboldalt találták meg, ahol a kis kunyhójuk, házuk állt. Két kezük munkájával újraépítik a családi fészküket, és elkezdődik az élet.
Úgy vélik, hogy a keresztesek megtalálták a Szent Család házát, amelynek maradványait elhozták Olaszországba, Lorettóba. Úgy tartják, hogy a názáreti Szent Család háza egy kis barlang és előtte egy szobácska volt
Lélekben mi is próbáljunk odaülni a Szent Család mellé az asztalkához. Egy durva faragott asztal, amely Szent József keze munkáját dicséri. Az asztalon néhány agyagtányér, párolog benne a lencsefőzelék, megfogják egymás kezét, hálát adnak a Mindenhatónak a mindennapiért. Nekiülnek szerényen elkölteni a vacsorát. Milyen egyszerű! Ott nincs se mobiltelefon, se tévé, se légkondicionáló. Én mégis úgy gondolom, hogy ezek az emberek végtelenül boldogok voltak ott. Jó volt nekik együtt lenni. Jézus olyan volt, mint mi, mint a többiek, élte a hétköznapi életet, és most hirtelen elkezd csodákat tenni.
http://www.katolikus-honlap.hu/1102/loreto.htm

Jézus születése
Betlehemi csillag
Máté leírása szerint a Názáreti Jézus a júdeai Betlehem városában történt megszületését egy csillag jelezte az égen, egy rendkívüli égi jelenség, amit követtek a napkeletről származó bölcsek, akik így találtak rá az újszülött Jézusra. Az Ószövetségben is történik említés a csillagról.
Ma már asztronómiai számítások bizonyítják, hogy a betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz együttállása volt a Halak csillagképében.

Napkeleti bölcsek
Elterjedt vélekedés, hogy három bölcsről van szó. akik asztrológusok voltak. Háromféle ajándékot hoztak: aranyat, tömjént és mirhát.”
Feltételezhető, hogy nem hárman, hanem tizenketten lehettek, hiszen a kor szokásai szerint gyakran ennyien utaztak együtt. A keresztény hagyomány névvel is illeti őket, magyar nevük: Gáspár, Menyhért és Boldizsár. A bibliai napkeleti bölcsek a csillag vezetésével keletről Betlehembe érkeztek, hogy hódoljanak Jézusnak, a zsidók új királyának. Az őket Betlehembe vezető csillag azonban nem csillag volt valójában, hanem két bolygó együttállása.

A napkeleti bölcsek nem voltak zsidók – Máté valószínűleg azt is ki akarta fejezni, hogy nem csak a zsidók, de az egész világ behódolt Jézus előtt. Máté arról ír, hogy a bölcsek álmot láttak, és nem tértek vissza Heródeshez, hogy felfedjék a gyermek Jézus tartózkodási helyét, így megmentve a megváltó életét. A néphagyomány szerint a bölcsek hárman voltak, és emlegetik őket három királyokként,. Valószínűleg azonban asztrológusok vagy papok lehettek, hiszen utóbbiak is sokat foglalkoztak csillagászattal Jézus korában..
A bölcsek Örményországban haltak meg Kr. u. 55-ben, vértanúként, néhány nap különbséggel. I. Constantinus császár
Jeruzsálemben megtalálta csontjaikat és az 5. században Konstantinápolyba vitette az ereklyéket. A napkeleti bölcsek ereklyetartója a kölni katedrálisban van (foto)

Betlehem
Mária és József Betlehembe jönnek Názáretből (130 km), amikor Augustus császár népszámlálást rendel el birodalmában. A birodalomban mindenkinek abba a városba kell visszatérnie az összeírásra, ahonnan az ősei származnakA város zsúfolásig tele van emberekkel. A szálláshelyet teljesen ellepték az összeírásra érkezett családok. Máriának és Józsefnek nincs más választása, az éjszakát egy istállóban kell töltenie.
Így született Jézus Betlehemben, a városon kívüli barlangistállóban. Betlehemben található Jézus születésének barlangja, ahol ferences szerzetesek 1717-ben egy 14 ágú csillagot helyeztek el a földön (foto). A felirat hirdeti: „Itt született meg Szűz Máriától Jézus.”
Nagy Konstantin bazilikát építtetett a barlang fölé. A perzsa dúlás után csak a betlehemi Születés-temploma maradt meg annak köszönhetően, hogy a templom mozaikján a napkeleti bölcsekben saját őseiket fedezték fel. A Születés templomát az UNESCO Világörökség Bizottsága 2012-ben a kulturális világörökség részévé választotta, ezzel is tisztelegve a nagy múltú épület előtt.

A jelenlegi helyzet, hogy fallal körülvett, palesztin fennhatóságú területre izraeli állampolgárok nem léphetnek be, a turisták is csak a katonai ellenőrző ponton keresztül. Aki Betlehem városába belép, az első, amit meglát, a tíz éve épült fal, amellyel körül van véve. Néhány zarándok, aki tudja, mit jelent ez, elsírja magát, mások elszörnyülködnek. A béke hidakat jelent, nem pedig falakat. Jézus, a béke hercege itt született, de ma ebben a városban épp az ellentétét látjuk. A Biblia tudósítása szerint Jézus Betlehemben született egy istállóban. Palesztinában Az istállók általában barlangokban kaptak helyet, és Krisztus születésének idejében legtöbbször a házakat ezek fölé a barlangok fölé építették
A barlang délnyugati részén találjuk három lépcsővel mélyebben a falba vájt jászolt. Az ezüstlemezzel fedett fa jászolt a XII. században Rómába vitték, és ma a Santa Maria Maggiore-bazilikában található. Ez Szűz Máriáról elnevezett legnagyobb római katolikus templom Rómában.

A sziklabarlang és a születés temploma
A sziklabarlang fölé épült a születés temploma, amelyben a hagyomány szerint Jézus született. Ezt a barlangot a keresztények mindig szent helynek tartották, és féltve őrizték emlékét az üldözések idején is

Nagy Konstantin  édesanyja, Szent Ilona fényes templomokat építtetett a Szentföldön. Ekkor emelte a születés barlangja fölé a nagy bazilikát, amely ma a kereszténység egyik legrégibb temploma. Ezért magán viseli évszázadok küzdelmes történetének nyomait.

Eltűntek a nagy bejárati kapuk, a homlokzatán lévő mozaikok, amelyek a napkeleti királyokat ábrázolták. Amikor a perzsák 614- ben az egész Szentföldet feldúlták, templomait lerombolták, a Születés bazilikája csodával határos módon megmaradt. A hagyomány úgy tudja, hogy a perzsák a napkeleti király öltözetében felismerték saját népük történetét, és megkímélték a bazilikát.

Maga a bazilika valóságos erődnek tűnik (foto). Mindkét oldalról kolostorok veszik körül. Jobb felől a görögök és az örmények kolostora, bal felől pedig a ferencesek kolostora és vendégháza található. (Ezeket a kolostorokat zarándokok vagy turisták nem látogathatják).
A templom pontosan azon a helyen épült, ahol a keresztények szerint Jézus Krisztus megszületett. A születés templomának épületegyüttese ma három felekezet tulajdona.
Az ősi templom köré az örmény keresztyének, a görög katolikusok, és a ferencesek is felépítették kolostoraikat,

Így valóságos erőd emelkedik az egykori jászlat rejtő barlang fölé. A Születés templomának mai formája lényegileg 530-ból való, A perzsa invázió 614-ben a Szentföld összes templomát elpusztította, kivéve ezt.
https://www.origo.hu/tudomany/20120709-jeruzsalem-szuletes-temploma-tenyleg-itt-jott-vilagra-jezus.html

Karácsony néhány európai országban
Németország
Sárga szalaggal átkötött, hatalmas kék ajándékdobozok zárják el az utat Wiesbaden belvárosi utcáiban. Nem díszítőelemekről van szó, hanem vaskos betontömbökről, amelyeket a hesseni tartományi főváros karácsonyi hangulatúvá akart varázsolni. A karácsonyi vásárokat, főleg a tavaly decemberi berlini merényletből okulva, az idén Németország-szerte szigorúbban védik.
A Ruhr-vidéken több városban a gázolásos támadások megakadályozására eddig használt szürke betontömbök helyett zöldre festett és fenyőfa alakúra formázott beton terelő elemekkel vették körül a vásárok területét.

Egyesült Királyság
Egyesült Királyságban a karácsonyi készülődés már októberben megkezdődik. November elején karácsonyi pompába öltöznek az utcák, az emberek a munkaidő végeztével még elmennek a kollégáikkal egy búcsúitalra (a "hivatalos" munkahelyi évbúcsúztató partikat, bálokat a cégek többnyire valamelyik korábbi, karácsonyhoz közeli napon tartják). Az anglikán templomokban is általános az éjféli mise. Az angol protestánsok december 25-én (Christmas Day) templomba mennek, utána bontják ki a becsomagolt ajándékokat, melyek sok családban már egész hónapban gyűlnek a karácsonyfa alatt, de ezeket csak ezen a napon szabad felbontani. Karácsonyi puding, hagyományos angol karácsonyi sütemény A hagyományos karácsonyi ebéd a gesztenyével töltött pulyka. A Trafalgar Square-en megcsodálható a hatalmas, díszes fenyőfa, mely a norvég nép ajándéka a briteknek, II. világháborús segítségükért.

Magyarország
Sokan a munkaszüneti napnak örülnek és családi összejövetel keretében kirándulásokat, síelést, külföldi utakat szerveznek. Az ajándékozás is sok helyütt elmarad, mert miért is ajándékozgassanak? Ennek ugyan ellentmond az óriási vásárlási láz, a tömegek harca az árukért. Azt kívánom minden kedves olvasómnak, hogy a főleg a plázákban folyó bevásárlási őrület után, no meg a gasztronómiai élvezetek mellett szenteljünk legalább néhány percet az ünnep igazi tartalmának felidézésére.
A mai Magyarországon azért is időszerű erről egy kicsit elgondolkodni, mert hihetetlenül devalválódtak az emberi kapcsolatok, silány, érzelem nélküli, érdek- és virtuális viszonyok váltak általánossá. A mindennapjaink dehumanizálódtak

A Terrorelhárítási Központ (TEK) és a Magyar Honvédség katonai rendészeti egységeivel megerősítik a karácsonyi vásárok védelmét – mondta a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója. A kormány áttekintette a strasbourgi merénylet után a biztonsági intézkedéseket és döntött a vásárok védelmének megerősítéséről, fenntartva, hogy a magyarországi veszélyeztetettség nyilvánvalóan nem éri el azt a szintet, amely Strasbourgban vagy szerte Nyugat-Európában tapasztalható. A migrációs politika kudarcba fulladt. Tetézi a helyzetet az ENSZ migrációs csomagja és az Európai Parlament döntése a migránsvízumokról, Ilyen körülmények között tartják meg minden keresztény országban a karácsonyi vásárokat, ezeknek a biztonsága került veszélybe Európában.

Hanuka a zsidó családok ünnepe karácsony táján
A  Zsidó családok a Hanukát ünneplik karácsony táján A Makkabeusoknak a szíriai görögök feletti győzelmére (i. e. 165.), a jeruzsálemi szentély megtisztítására és újraavatására, valamint a nyolc napon át égő mécses csodájára emlékezünk. A hanukának azonban semmi köze nincsen a karácsonyhoz. A zsidó családok jellemzően felhagytak saját hagyományaik, ünnepeik gyakorlásával, és a Holokauszt utáni második generáció már nem is nagyon ismerte ezeket. Köves Slomo mondja: Az én nagyszüleim úgy gondolkodtak: keresztények nem akarunk lenni, zsidók pláne nem, „nincs többé helye a vallási vagy nemzeti identitásnak, minden ember egyforma”, itt van tehát a karácsony, amely (eredeti tartalmától megfosztva) nem más, mint az egyedi identitástalanság ünnepe. (Köves Slomó ortodox rabbi)
„A Hanuka egy olyan időben keletkezett, amikor a szír-görög hatalom az egyistenhitet tönkre akarta tenni, az egyistenhit tanítását meg akarta akadályozni, és kényszerítő módon lépett fel a zsidó lakossággal szemben. Közel van a karácsonyhoz a hanuka ünnepe. A zsidó közösségeknek és a keresztény egyházaknak nincsen kapcsolódási pontja. Annyi a hasonlatosság, hogy a hanuka ünnep az a zsidó hónapok szerint kiszlév hónap 25-én van, a karácsony pedig december 25-én. A karácsony is az előző este kezdődik, a karácsonyfa körülállásával a keresztény családokban és a hanuka is az előző este kezdődik. Az ünnepek általában az ünnepet megelőző estével kezdődnek a zsidó vallásban.
Az ünnep történeti jelentősége a lelkiismereti és a vallásszabadság kiharcolásának és győzelmének az ünnepe” (Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi)

Izraeli utazásunk során 1994-ben feleségemmel a leírt helyszíneken személyesen vehettünk részt Felejthetetlen élmény volt!

Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est

Békés, örömteli, szeretetben gazdag áldott karácsonyt kívánok valamennyi kedves olvasómnak Zsoldos Bence