Szokatlan Újévi jókívánság Olvasóimnak 2016.


A ma már sajnos tartalom nélküli sztereotip „Boldog újévet” köszöntés helyett kissé mélyebben szántó gondolatokkal kívánok mindannyiuknak lelki-testi egészséget, egymás megértését és tiszteletét, családban és baráti közösségekben szeretet uralta légkört az eltöltendő 2016-os évben.


Azt kívánom…

1./ Ne okozzunk és ne kelljen átélnünk lelki feszültséget (stresszt)


Azt kívánom…

2./ Merjünk hinni, mert  „a hit hegyeket mozgathat meg”

Manapság a lelki bajokat ideges panaszként kezelve gyógyszerekkel próbálják megoldani nyugtatókkal, altatókkal.  Az orvosi közreműködés dacára  a betegek száma nem csökken, hanem állandóan növekszik  A megoldatlan tudati problémák újabb bajok kútforrásai.

Kívánom, hogy alapelvünk legyen, hogy az egészségünk megőrzésére minden lehetséges módon törekedni kell! Az egészségnél ugyanis nincs nagyobb kincs. Egészség nélkül semmit nem ér a pénz, a vagyon, bármi anyagi haszon! Betegen nem lehet élvezni az életet, mert a betegség többnyire szenvedéssel jár. Másrészről a küzdelemmel, gyötrődéssel keservesen megszerzett vagyont, meg a bank betétet nem vihetjük át a túlsó partra.

A belső gyógyító erőket mai tudásunk szerint elsősorban mentális technikákkal lehet befolyásolni (keleti jóga, meditációs technikák pl. (TM, Silva-féle agykontroll). Több száz tudományos dokumentáció látott napvilágot, amelyek bizonyítják a meditáció gyógyító és egészségmegőrző pozitív hatásait. Jellemző, hogy a transzcendentális meditáció (TM) alatt csökken a tejsavszint, a bőr elektromos ellenállása megnő, a kortizol hormon csökken, az EEG változásokat jelez (agyhullámok koherenciája)

A WHO értelmezése szerint a „teljes egészség” megvalósítása a belső gyógyító erők fejlesztése nélkül lehetetlen


Az érzelmeink hatására megváltoznak bennünk a tudattartalmak, vagyis nagyon gyakran nem racionálisan alkotunk ítéletet valamiről, hanem aszerint, hogy érzelmileg hogyan viszonyulunk hozzá. (katatim hatás) 

Fontoljuk meg a 2016 évi céljaink átgondolásakor, hogy a gyógyító erőre nem akkor van szükségünk, amikor már megbetegedtünk, hanem amikor még egészségesek vagyunk! Ha nem foglalkozunk belső erőink, hitünk nevelésével, fejlesztésével, akkor olyan felkészületlen marad, hogy nem várható el a szükség esetére való kibontakozása.


A csodás gyógyulások esetén a csodában való hit nem jelenti a vallásos tanításokban való hitet. Bernadette-nek a látomása hosszú ideig nem volt semmiféle vonatkozásban vallásos tartalmú A „Hölgyről” beszélt, aki hosszú ideig nem nevezte meg magát. A lourdes-i történet  nem csak vakhit, vagy naiv hiszékenység. A gyógyulások nem a véletlen eredménye, mivel a hittel párosult józan gyakorlati ész következtetései túlmutatnak a véletlenenDr Alexis Carrel, francia Nobel-díjas sebész Lourdes-ban tanúja volt egy csodás gyógyulásnak  „Egy 14 éves tuberkulózisos és hashártya gyulladásban évek óta szenvedő lány néhány perc alatt a szemem láttára meggyógyult. Valóságos csoda ez!”

A hit felkeltésére óriási hatással vannak a csodák. A csoda azért csoda, mert józan emberi ésszel nem lehet megmagyarázni. Figyelem: a csodát a spontán gyógyulással nem szabad összemosni, mivel közöttük lényegbeli különbség van.

Nem kizárt, hogy a hitetlenségben eltelt élet utolsó momentumaként a hit megvilágítja az elmét és megváltoztatja az egész személyiséget  Persze nem kell életünk végső napjaira gondolni, mert bizonyos katarzis átélése teljesen megváltoztathatja további életünket, gondolkodásunkat, tevékenységünket, viselkedésünket Pl.: Müller Péter író, Eperjes Károly színművész, Dr. Csóka András idegsebész

Primitív álláspont, hogy a tudomány illetve az értelem szemben áll a hittel. A hit nem tudománytalan, hanem más síkon mozog, mint a tudomány. A hit lényegi tulajdonsága az emberi léleknek tehát elválaszthatatlan tőle. A hitre vagyunk utalva, mivel a valóság, a létünk végső kérdéseire  nem tudunk választ adni

A fenti összeállítás Dr. Debreceni László orvos PhD Magyar Érdemrend lovagkereszt (2013) „Gyógyítás és hit” c. könyvének felhasználásával készült


Azt kívánom…

3./ Védjük meg a testi egészségünket.

Ide tartozik az egészségvédő életvezetés, amely a fizikális egészség megőrzéséhez szükséges, nevezetesen a rendszeres testmozgás, egészséges táplálkozás, megfelelő alvás, valamint az önkárosító magatartásformák elkerülése (mértéktelen táplálkozás, dohányzás, kóros alkoholfogyasztás, drogok stb.)

Az európai országok közül a Baltikum kivételével a magyaroknak az egészséggel kapcsolatos életminősége a legrosszabb. A középkorú népesség halálozási aránya a legkedvezőtlenebb a Baltikum, Oroszország és Ukrajna után . A középkorú aktív alkotó népesség idő előtti halálozása egy ország rossz életminőségének a legsúlyosabb tükre.(European Social Survey)
A testi egészségünk megóvásáért/javításáért/visszaszerzésért érdemes olvasni a web oldalon megjelenő tanulmányaimat nevezetesen: www.nelegybeteg.hu dokumentumait


Azt kívánom…

4./ Tegyük örömtelivé életünket .

Az öröm derűs lelkiállapot, elért siker vagy jó közérzet érzése. Az ember egész lényét átható vidám és kellemes érzés, amit szándékainak megvalósítása okoz.

Ha nem volna kiért, miért küzdenünk, kinek felmutatni az eredményeinket, akkor a győzelem hiábavalóvá válna, mert nem volna más haszonélvezője, mint maga az egyén. Az öncélú, saját magunkért, anyagi javaink gyarapításáért történő küzdelmek nem váltanak ki örömet. Ha a tevékenységünk végeredménye értéket teremt az a legnagyobb örömet adja. Így válhat maga a munka is autotelikus (öncélú) élménnyé

Kutatások szerint az, hogy örömtelinek érezzük életünket, 50%-ban az örökletességnek tulajdonítható, vagyis a „jó géneknek” köszönhető. Mindössze 10%-ot képviselnek a környezeti feltételek. A maradék 40% a mi saját életviteli gondozásunk függvénye.


Azt kívánom…

5./ Korlátozzuk a birtoklási vágyat

Prof Dr Csíkszentmihályi által megnevezett hamis célok oka Fromm szerint az, hogy az egyének és a személyközi kapcsolatok alapvető jellemzője a birtoklás (to have) vagyis az anyagi javak megszerzése a hajtóerő egy-egy egyéni cselekedet, magatartás mögött. Ez a birtoklási vágy és fogyasztásra való törekvés ellentéte a Fromm számára ideálisnak tekintett létezésnek (to be). Fromm számára is az önmegvalósítás a cél, az odavezető út pedig a szeretni-tudás képessége. A fejlődési folyamat a szeretni képesség megtanulását jelenti, amely Fromm szerint egyáltalán nem újszerű a társadalom számára, csak mára már elfelejtet tény. (Erich Fromm zsidó származású  német  pszichológus, filozófus egyetemi tanár)

„Valóban semmit sem birtoklunk, csak őrizzük egy ideig. Aki képtelen a dolgokat továbbadni, azt a dolgok birtokolják. Bármi legyen a kincsed, úgy tartsd a kezedben, mintha vizet markolnál.”
Buddha: Tanítás a boldogságról http://gondolkodom.hu/buddha-tanitas-a-boldogsagrol/


Azt kívánom…

6./ Értsük meg a „Boldog Újévet” kívánság „boldog” részét Az emberek „Nagyon boldog” érzése a világ államaiban

Vegyük észre Magyarország kedvezőtlen helyezését a világ több államával való összehasonlításban (ábra)Megállapítható, hogy az emberek nem lettek boldogabbak a gazdagságtól, mert a boldogságért való folyamatos küzdelem boldogtalanná tesz. A boldogság tudatos akarása lecsökkenti a boldogságot. Minél nagyobb a vágyakozás, annál nagyobb a csalódás

Mauss IB, Tamir M, Anderson CL: Can seeking hapiness make people unhappy? Paradoxical effects of valuing hapiness Emotion 2011, 11(4): 807-8015


Kets de Vries, Manfred F. R. (2009). Sex, Money, Happiness and Death: The Quest for Authenticity. Palgrave. p. 264.


A boldogság kutatás azt bizonyítja, hogy az egy főre jutó GDP mértéke és a boldogság közt nem találtak lineáris összefüggést Noha az országok között a GDP mértékében jelentős különbségek vannak a boldogság szint nem változott különösebben. Az embereket mindenféle ösztönzőkkel arra veszik rá, hogy hajszolják a javakat 

Layard R.: Boldogság Fejezetek egy új tudományból Lexon Győr 2007


„Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak e célból, gyűjtik a boldogság kellékeit, a hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. S mikor eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni, közben. S erről megfeledkeztek" Márai Sándor


Azt kívánom…

7./ Gyakoroljuk a megbocsájtást

A boldogság egyik forrása a megbocsátás

A  megbocsátás a bennünk mások ellen hordozott harag, indulat, gyűlölet, sérelem és a saját fájdalom, bánat, bűntudat és lelki furdalás elengedése

A megbocsátás azt jelenti, hogy nemhogy rosszat, de jót kívánunk a sértőnek. „Aki téged megdob kővel, dobd vissza kenyérrel” bibliai elvet követjük Victor Hugo Nyomorultak c. regényének Jean Valjanja a megbocsátás mintaképe. Minél hedonikusabb beállítottságú egy ember, annál nehezebben tud megbocsátani. A megbocsátani képes emberben kevesebb a negatív érzelmi töltés, jóindulatúbb, optimistább, békésebb.


Azt kívánom…

8./ Fejlesszük a bennünk rejlő Érzelmi Intelligenciát (EI)

Az érzelmi intelligencia négy eleme (John D. Mayer és Peter Salovey)  a következő::

       - képesség az érzelmek pontos érzékelésére,
       - képesség a gondolkodás érzelmek segítségével való előmozdítására,
       - képesség az érzelmek jelentésének megértésére,
       - képesség az érzelmek kezelésére.

Daniel Goleman (1995) négy elemet fogalmazott meg az érzelmi intelligencia alkotó részeiként, úgymint

a/  saját érzelmi állapotunk felismerésének és megnevezésének képessége, valamint az érzelmek, a gondolatok és a tettek közötti kapcsolat megértése
b/  az érzelmek kezelésének és a felettük való ellenőrzésnek a képességét,
c/  mások érzéseinek olvasására, megértésére, befolyásolására való képesség.
Érzékenység mások érzelmi állapotának felismerésére;
d/ kielégítő kapcsolatok létrehozására és fenntartására való képesség


Itt szeretném felhívni a kedves Olvasók figyelmét az IQ fontosságának hanyatlására. Az IQ kevéssé határozza meg az életben, a munkában elért sikereket. A felmérések eredményei szerint az IQ a legjobb esetben sem felelős a szakmai sikerek legalább 75, a legrosszabb esetben pedig 96%-áért vagyis nem határozza meg , hogy ki lesz sikeres és ki nem. Az érzelmi intelligenciára (EI) épülő képességek azok, amelyek fontosak a kiemelkedő teljesítmény szempontjából.

Fontos figyelmeztető jel a következő: Az USA-ban az utóbbi évtizedekben az átlagos IQ érték 24 ponttal nőtt Ámde, ahogyan nő a gyermekek IQ-ja, úgy csökken érzelmi intelligenciájuk A gyerekek egyre magányosabbak, és depressziósabbak, haragvóbbak és rendetlenebbek, idegesebbek és aggodalmaskodóbbak, agresszívebbek. 

És még valami. Az érzelmi kompetencia  az érzelmi intelligencián alapuló tanult képesség, amely kiemelkedő eredményekre vezet.. A kompetencia lényege két képesség, nevezetesen az empátia, amely mások érzelmeinek felismerését jelenti, valamint a szociális készségek, amelyek az érzelmekkel való művészi bánásmódot jelentik.

Mindezek elsajátítását és gyakorlását kívánom a 2016 évre


Lelki életünkkel foglalkozó eddigi dolgozataim:

http://nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk2.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk1.php

http://nelegybeteg.hu/tudastar-lelki-egeszsegunk1.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-onmegvalositas.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk4.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk3.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-meditacio.php
http://nelegybeteg.hu/tudastar-meditacio.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-onmegvalositas2.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-o-es-ujszovetseg-a-gyogyito-hitrol.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-ima-hatasa-az-egeszsegre.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-amirol-nem-beszelunk.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-amirol-nem-beszelunk2.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-valtozasok-gondolkodasunkban.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-lelkunk-tudatunk-amirol-keveset-tudunk.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok2.php
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok3.php